Norsko zakazuje změny pohlaví u dětí. Konec genderového šílenství. Aspoň někde.

Norsko nyní také zastavilo operace na změnu pohlaví u dětí. Studie ukazují, že motivem pro operaci změny pohlaví je často pouhé napodobování svých vrstevníků.

Norsko chce revidovat své právní předpisy týkající se zákroků změny pohlaví u nezletilých. Nové předpisy stanoví, že blokátory puberty, transsexuální hormony a chirurgické zákroky mohou být povoleny pouze ve výzkumu, ale již ne v klinické oblasti.

Norsko následuje v Evropě Finsko, Švédsko a Velkou Británii. V USA dosud zakázalo léčbu osob mladších 18 let osm států, nejnověji takový zákon přijalo Tennessee.

Důvod, proč chce Norsko změnit svou legislativu týkající se změny pohlaví: řada studií ukazuje, že většina dětí s genderovou dysforií se ve svém těle po dosažení puberty v podstatě cítí dobře.

Touha po změně pohlaví po pubertě je nejspíše způsobena „sociální nákazou“, napodobováním klíčových slov, tj. změna pohlaví je opakovaným tématem mezi vrstevníky a na veřejnosti (sociální média, média). Tyto studie jsou však obecně ignorovány, protože nezapadají do obrazu genderové ideologie.

 Na rozdíl Kalifornský zákon by trestal rodiče, kteří nepotvrdí genderovou identitu svého dítěte.

Návrh zákona, který již prošel Státním shromážděním, by vyžadoval, aby soudci rozhodující takové spory o transgenderově identifikované děti dávali přednost rodiči, který „potvrdí“ preferovanou identitu dítěte. Začátkem tohoto týdne autoři zveřejnili aktualizovanou verzi, která výslovně definuje „zdraví, bezpečnost a blaho“ dítěte tak, aby zahrnovala „potvrzení pohlavní identity dítěte rodičem“ – což je změna, která podle obav odpůrců zákona otevře dveře k tomu, že nepotvrzení bude považováno za zneužití.

Pozměněný návrh zákona, známý jako A.B. 957, je posledním z řady zákonů, které mají do kalifornského práva zakotvit levicovou genderovou ideologii. Státní senátor Scott Wiener (D.), který je spolu s poslankyní Lori Wilsonovou (D.) spoluautorem zákona A.B. 957, současně prosazuje samostatný návrh zákona, podle něhož by pěstouni museli slíbit, že budou „afirmovat“ děti s transidentifikací. V roce 2022 představil první zákon v zemi, který zakotvuje Kalifornii jako „ráj“, kde mohou nezletilí mimo stát získat změnu pohlaví bez souhlasu rodičů.

Mezitím texaský guvernér Greg Abbott (R.) loni prohlásil, že pomáhat dětem při změně pohlaví je zneužívání dětí.

 A kam kráčí Česká republika?

Istanbulská úmluva (Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí), preferuje právo na sexuální identitu!

Popírá biologickou podstatu pohlaví a preferuje pohlaví jako sociální konstrukt, který odporuje vědě.

Istanbulská úmluva je politický pamflet na zavedení genderové ideologie. Norsko si na ní vylámalo zuby, kolik dětí poškodila, to se nikdy nedovíme.

Podsouvání dětem těch „správných“ otázek, zda se cítí chlapem nebo dívkou, mužem či ženou. Trans mužem, trans ženou odporuje přirozenému vývoji dítěte, na které má dítě podle Úmluvy práv dítěte plné právo.

Istanbulská úmluva (Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí) odporuje Úmluvě o právech dítěte!

  1. Úmluva o právech dítěte:

Státy, které jsou smluvní stranou této Úmluvy:

  • přesvědčeny, že rodina, jako základní jednotka společnosti a přirozené prostředí pro růst a blaho všech svých členů a zejména dětí, musí mít nárok na potřebnou ochranu a takovou pomoc, aby mohla beze zbytku plnit svou úlohu ve společnosti,
  • uznávajíce, že v zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí dítě vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění,
  • majíce na zřeteli, že dítě musí být plně připraveno žít ve společnosti vlastním životem a vychováno v duchu ideálů prohlášených v Chartě Spojených národů, a to zejména v duchu míru, důstojnosti, snášenlivosti, svobody, rovnosti a solidarity,
  • berouce náležitý ohled na význam tradic a kulturních hodnot každého národa pro ochranu a harmonický rozvoj dítěte

 Článek 3

  1. Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány.

2.Státy, které jsou smluvní stranou Úmluvy, se zavazují zajistit dítěti takovou ochranu a péči, jaká je nezbytná pro jeho blaho, přičemž berou ohled na práva a povinnosti jeho rodičů, zákonných zástupců nebo jiných jednotlivců právně za něho odpovědných, a činí pro to všechna potřebná zákonodárná a správní opatření

Článek 5

Státy, které jsou smluvní stranou Úmluvy, se zavazují respektovat odpovědnost, práva a povinnosti rodičů nebo, v odpovídajících případech a v souladu s místním obyčejem, členů širší rodiny nebo obce, zákonných zástupců nebo jiných osob právně odpovědných za dítě, které směřují k zabezpečení jeho orientace a usměrňování při výkonu práv podle Úmluvy v souladu s jeho rozvíjejícími se schopnostmi.

Článek 16

  1. Žádné dítě nesmí být vystaveno svévolnému zasahování do svého soukromého života, rodiny, domova nebo korespondence ani nezákonným útokům na svou čest a pověst.
  1. Dítě má právo na zákonnou ochranu proti takovým zásahům nebo útokům.

 Článek 17

Státy, které jsou smluvní stranou Úmluvy, uznávají důležitou funkci hromadných sdělovacích prostředků a zabezpečují dítěti přístup k informacím a materiálům z různých národních a mezinárodních zdrojů, zejména takovým, které jsou zaměřeny na rozvoj sociálního, duchovního a mravního blaha dítěte a také jeho tělesného a duševního zdraví.

Takže nejen, že Istanbulská úmluva odporuje Základní listině práv Evropské Unie, ale také Úmluvě práv dítěte!

Jak tedy budou hlasovat naši poslanci?

Budou respektovat vědu, dvě pohlaví nebo podlehnou tlaku neziskových organizací, které usilují o ratifikaci, jako je Česká ženská lobby a její další genderové a feministické organizace? Mají eminentní zájem, neboť Istanbulská úmluva jim garantuje vznik dalších neziskových organizací financovaných státem, které platíme MY VŠICHNI ze svých daní.

 

https://exxpress.at/schluss-mit-gender-wahn-norwegen-verbietet-geschlechtsumwandlungen-bei-kindern/

 

https://freebeacon.com/california/california-bill-would-punish-parents-who-dont-affirm-their-childs-gender-identity/

https://tradicni-rodina.cz/domaci/davia-upozornuje-poslance-evropskeho-parlamentu-istanbulska-umluva-porusuje-zakladni-listinu-prav-eu/

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *