Stanovy spolku

Stanovy spolku

Stanovy
Tradiční  rodiny z.s.
 
Článek I.
Základní ustanovení

 1. Název: Tradiční rodina z.s.
 2. Sídlo: Čajkovského 2514/16, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem,

DORUČOVACÍ ADRESA: Pavelčákova 17, 779 00 Olomouc

 1. IČO: 07681046
 2. Tradiční rodina z.s. (dále též jen spolek) je právnickou osobou dle zákona
  č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s právem vystupovat v právních vztazích svým jménem, s právní a majetkovou odpovědností z těchto vztahů vyplývající.
 3. Spolek může k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

Článek II.
Účel spolku

 1. Účelem spolku je podpora zachování a rozvoje tradiční rodiny, národních tradic, kultury, řemesel a hrdosti na svou vlast. Hájíme a vždy budeme hájit tradiční rodinu, založené na křesťanských principech.
 2. Spolek je dobrovolným, nevládním a neziskovým svazkem občanů. Sdružuje občany bez ohledu na jejich národnost, náboženskou víru, politickou příslušnost, sociální postavení, profese, zájmy.
 3. Charakter Spolku je informovat veřejnost napříč společností a proto se spolek vymezuje vůči všem ideologiím i náboženským a je spolkem apolitickým.
 4. Navazováním kontaktů s formálními i neformálními organizacemi a spolky, podpora rodičů a učitelů sekulárního školství a vymezení se proti skryté indoktrinaci.
 5. Za účelem naplnění Spolku, především pořádá vzdělávací, přednáškové a osvětové aktivity. Rozšiřuje propagační a informační materiály, organizuje zábavy a kulturní akce, pořádá účelově zaměřené finanční i věcné sbírky, pořádá předkládání legislativních záměrů a vypracovávání legislativních návrhů.
 6. Spolek má zájem na spolupráci se všemi organizacemi ČR za účelem dosažení primárního společného cíle – významného zlepšení postavení TRADIČNÍ RODINY v ČR, rozšiřování občanských svobod i individuální zodpovědnosti při zachování celospolečenské solidarity.

Článek III.

Podmínky členství ve spolku

 1. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s plnou způsobilostí k právním úkonům, který souhlasí se stanovami, cíli Spolku a podá písemnou přihlášku Výkonné radě. Přihlášku ke členství přijímá předseda, který také rozhoduje o přijetí nového člena spolku.
 2. Zakládajícími členy Spolku je alespoň 5 osob, vedené společným zájmem vést Spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů. Přihlášku ke členství přijímá předseda. Přijetí za člena se sděluje písemně. Je možné se přihlásit do spolku jako aktivní či pasivní člen.
 1. Členství zaniká:
 2. doručením písemného oznámení člena o vystoupení Výkonnému výboru spolku.
 3. vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného základního členského poplatku.
 4. vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů Spolku, usnesení a rozhodnutí orgánů Spolku nebo jiných členských povinností.
 5. úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby.
 6. rozhodnutím Výkonného výboru o vyloučení.
 1. Člen má právo:
 2. účastnit se činnosti Spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován.
 3. účastnit se jednání Výkonného výboru, od 18 let volit orgány Spolku a být do nich volen.
 4. překládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku.
 1. Členské povinnosti:
 2. podílet se podle svých nejlepších možností a schopností na naplňování účelu a hlavní
  činnosti Spolku.
 3. dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy Spolku.
 4. plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů Spolku.
 5. šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží Spolku k zabezpečení jeho
  činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno Spolku.
 6. řádně a včas platit základní členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související
  s členstvím a činností ve Spolku, pokud o tom příslušný orgán Spolku podle stanov rozhodl.
 7. řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.

Článek IV.

Orgány spolku

 1. Orgány Spolku jsou:
 2. Výkonný výbor, jako orgán nejvyšší.
 3. předsednictvo, jako kolektivní statutární orgán.
 4. Regionální pobočky spadající pod Výkonný výbor jako orgán nejvyšší.

Článek V.

Výkonný výbor

 1. Výkonný výbor je nejvyšším orgánem Spolku. Schází se nejméně jednou ročně
  a je složen ze všech členů Výkonného výboru. Každý člen Výkonného výboru má na schůzi výkonného výboru jeden hlas.
 2. Výkonný výbor svolává předseda Spolku nebo pověřený člen předsednictva Spolku předsedou Spolku prostřednictvím pozvánky zaslané členům Spolku e-mailem.
 3. Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina členů Spolku. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina členů, je výkonný výbor usnášeníschopný v počtu přítomných.
 4. Předsednictvo je rovněž povinno svolat Výkonný výbor z podnětu nejméně 2/3 členů Spolku. Nesvolá-li v tomto případě předsednictvo Výkonný výbor do 30 dnů od doručení takového podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání výkonného výboru sám.
 5. Jednání Výkonného výboru může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.
 6. Výkonný výbor přijímá rozhodnutí hlasováním. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů Spolku.
 1. Výkonný výbor:
 2. organizuje a řídí činnost spolku a regionálních poboček.
 3. schvaluje změny stanov a změnu názvu Spolku.
 4. rozhoduje o zrušení Spolku s likvidací; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 3/5 většiny všech členů spolku.
 5. volí/odvolává předsednictvo Spolku na funkční období 5 let.
 6. schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti a zprávu hospodaření za minulé období.
 7. přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení člena.
 8. schvaluje a vydává jednací řád, volební řád, případně další vnitřní předpisy dle těchto stanov.
 9. dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku Spolku.
 10. schvaluje výši a splatnost základních členských příspěvků.
 11. Členové Spolku přítomni na jednání Výkonného výboru se zapisují do listiny přítomných. Tato listina obsahuje název Spolku, sídlo spolku, datum a místo konání Výkonného výboru.

Článek VI.

Předsednictvo

 1. Předsednictvo je kolektivním statutárním orgánem Spolku, který je složený ze tří členů; předsedy a dvou místopředsedů.
 2. Funkční období předsednictva je na dobu 5 let. Předsednictvo je voleno/odvoláváno Výkonným výborem.
 3. Předseda a dva místopředsedové zastupují Spolek navenek samostatně ve všech záležitostech na základě rozhodnutí Výkonného výboru. Předseda má právo veta.

Článek VII.

Regionální pobočky

 1. S cílem co nejvíce pomáhat zlepšit a zpříjemnit soužití občanů buduje Spolek síť Regionálních poboček.
 2. Regionální pobočka vznikne v místě, kde je iniciativní skupina minimálně 5 členů Spolku. Na návrh iniciativní skupiny regionu představenstvo Spolku zřizuje Regionální pobočku, potvrzuje její sídlo, jednatele pobočky a oprávnění užívat název spolku: TRADIČNÍ RODINA.
 3. Jednatel Regionální pobočky je oprávněn jednat jménem spolku TRADIČNÍ RODINA na základě dohody s předsedou spolku v místních záležitostech prostřednictvím usnesení Výkonného výboru, organizovat činnost Regionální pobočky a je za ni zodpovědný předsedovi Spolku. Není-li jednatel současně členem Výkonné rady, má právo se zúčastňovat zasedání Výkonné rady s hlasem poradním. Jednatel předkládá Výkonné radě zaměření činnosti Regionální pobočky na další rok a hodnocení minulého období.
 4. Regionální pobočka má právo na prostředky, které sama získá, na konkrétní aktivitu Regionální pobočky, a to podle zpracovaného projektu konkrétní aktivity, kterou musí odsouhlasit Výkonná rada v čele s předsedou spolku.
 5. Regionální pobočka zaniká rozhodnutím Výkonné rady v případě návrhu jednatele Regionální pobočky, nebo v případě závažného porušení stanov a principů činnosti Spolku Regionální pobočkou. Listinu o zániku pobočky podepisuje předseda Spolku,

Článek VIII.

Majetek a hospodaření

 1. Spolek je organizací, kde případné příjmy budou tvořit členské příspěvky, dary a příjmy z činnosti Spolku a majetku Spolku, Regionálních poboček a budou používány na činnost spolku (po odečtení režijních nákladů, výdajů na organizaci, správu a nutné platby) se vynaloží ve prospěch cílů podle čl. II a III.
 1. Spolek nepřijímá státní dotace, evropské dotace, finance z tzv. Norských fondů, dotace a granty od jakýchkoliv tzv. „neziskových“ subjektů, a to zejména těch, které svou dotační politikou ovlivňovaly dosavadní politické klima v ČR. Spolek je nezávislý na těchto dotacích.
 1. Výdaje Spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů Spolku v souladu s jeho hlavní činností podle těchto stanov a rozpočtem Spolku.
 2. Hospodařením Spolku je Výkonnou radou pověřen její člen, který je spolu s předsedou odpovědný za řádný výkon hospodaření a vedení účetnictví tohoto Spolku. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního schváleného rozpočtu výkonnou radou.
 3. Majetek spolku je ve vlastnictví Spolku jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním rozhoduje Výkonný výbor.
 4. Bližší zásady hospodaření s majetkem spolku může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.

Článek VIII.

Okolnosti zániku spolku

 1. V případě zrušení spolku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí Výkonné rady neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům Spolku.
 2. Spolek může zaniknout rozhodnutím soudu.
 3. Na základě rozhodnutí Předsedy, Výkonné rady o dobrovolném rozpuštění nebo sloučené s jiným Spolkem.
 4. Zaniká-li Spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Výkonná rada o majetkovém vypořádání.

 

Článek VIX.

Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 2. Tyto stanovy byly projednány a schváleny řádnou schůzí dne 23. 1. 2019

Předseda spolku: Ivana Schneiderová

Místopředseda: Zdeněk Chytra

Místopředseda: Dagmar Kuricová

Člen: Marie Švédová

Člen: Jan Machus