Darovací smlouva

Darovací smlouva

 

Darovací smlouva

Dárce: Právnická/fyzická osoba:………………………………………………………………..

sídlo/bydliště:………………………………………………………………………………………………………………..

IČ/datum narození:………………………………………………………………………………………………………..

zastoupená:…………………………………………………………………………………………………………………..

(dále jen „dárce“),

a

Obdarovaný: Tradiční rodina z. s.

Zapsaný spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu L, vložce číslo 12059,

se sídlem: Čajkovského 2514/16, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

DORUČOVACÍ ADRESA: Pavelčákova 17, 779 00 Olomouc

IČ: 07681046

Běžný účet:                       2701550661 / 2010

Transparentní účet:       2001550644 / 2010

zastoupený: Ivanou Schneiderovou, předsedou spolku

(dále jen „obdarovaný“),

uzavírají

v souladu s ustanovením § 2055 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku), ve znění pozdějších předpisů, tuto darovací smlouvu:

 1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí finanční částky ve výši ……………………….,– Kč,
  (slovy …………………………………………..korun českých), která bude převedena na shora uvedený účet obdarovaného do patnácti kalendářních dnů od podpisu této smlouvy.
 2. Obdarovaný výše uvedený dar přijímá a zavazuje se použít jej výhradně v souladu
  se svými programovými cíli.
 3. Dar poskytuje dárce obdarovanému dobrovolně, s darem dárce nespojuje žádnou protislužbu ze strany obdarovaného.
 1. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá
  ze smluvních stran.
 2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemné dohodě podle jejich pravé a svobodné vůle. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.

 

V …………………. dne … … ….                                                     V ………………………… dne … … ….

 

podpis dárce                                                                                    podpis obdarovaného

 

Darovací smlouva ke stažení (579KB) …