Členská přihláška

Členská přihláška

SPOLEK Tradiční rodina

ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA

 

Žadatel bude vyrozuměn o přijetí do spolku Tradiční rodina do čtrnácti dnů ode dne podání

žádosti. Následně, na základě zaplacení členského příspěvku, mu bude doručena členská karta, kterou se člen prokazuje při účasti na setkáních a akcích spolku.

Členské příspěvky se platí vždy na dobu jednoho kalendářního roku a to ve výši 100,- Kč, (výše členského příspěvku se může změnit na základě rozhodnutí Výkonné rady a to nejdříve od následujícího roku, od rozhodnutí o změně). Termín zaplacení členského příspěvku je nejpozději 30. 6. v roce, pro který je příspěvek určen. Na tyto účty lze také vkládat pravidelné příspěvky a sponzorské dary.

Číslo účtu: transparentní účet: 2001550644/2010, běžný účet: 2701550661/2010.

Podmínky členství jsou obsaženy ve stanovách spolku.

Žadatel o členství

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Bydliště:
Kontaktní adresa:
Kontakt (e-mail,telefon):
Proč se chcete stát členem:

(typ aktivity v programu

spolku)

 

Typ členství:

Aktivní –  souhlasím se stanovami spolku a ztotožňuji se názorově s obsahem programu

organizace. Chci být aktivní při realizaci aktivit a náplni programu stanov spolku, dle svých

možností a schopností.

Pasivní – souhlasím se stanovami spolku a ztotožňuji se názorově s obsahem programu spolku.

 

Členstvím ve spolku Tradiční rodina, souhlasím se stanovami spolku a budu se řídit jejich obsahem.

 

V:……………………………………..                       dne:…………………..

 

Podpis žadatele:………………………………………………….

ROZHODNUTI předsedy o přijetí žadatele, jako člena spolku TRADIČNÍ RODINA:

Předseda spolku TRADIČNÍ RODINA z.s. souhlasí s přijetím žadatele jako člena spolku.

 

 

Číslo členské karty člena spolku:                            Podpis předsedy spolku:

Spolek Tradiční rodina je zapsaným spolkem, podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

IČO: 07681046

Sídlo: Čajkovského 2514/16, 400 01 Ústí nad Labem

DORUČOVACÍ ADRESA: Pavelčákova 17, 779 00 Olomouc

 

Členská přihláška ke stažení (729KB) …