Petice za zamítnutí ratifikace Istanbulské úmluvy na portálu vlády

PETICE
Dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 58/1990 Sb., předsednictva ČNR a vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako
součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.
85/1993Sb., o právu petičním v aktuálním znění:

***

Zamítněte ratifikaci Istanbulské úmluvy, násilí na ženách neřeší, je to ideologický genderový podvod.

 

My, níže podepsaní, žádáme poslance a poslankyně, aby zamítli ratifikaci „Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí“ (dále jako Istanbulská úmluva), protože skutečné potírání násilí na ženách neřeší, ale vede k zavedení genderové ideologie.

Odůvodnění:
1. Istanbulská úmluva je zneužitelná a podmiňuje odvod finančních prostředků ze státního rozpočtu do neziskového sektoru.

 

Zdroj: Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí – Článek 8 – Finanční zdroje

2. Istanbulská úmluva nadále přesně nedefinuje pojem „stereotypní pojímání rolí žen a mužů“, pod který lze „schovat“ v podstatě cokoliv. Právě v tomto bodě je Istanbulská úmluva zneužitelná a společensky nebezpečná.

 

Zdroj: Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí – Článek 12 – Obecné závazky

3. Istanbulská úmluva je zásahem do školství a vzdělávání mládeže. Děti mají být poučovány o „nestereotypních genderových rolích“, což je indoktrinace dětí vedoucí k „genderové neutralitě“ a vzniku jakéhosi třetího pohlaví, které vede k onemocnění nazývanému „Genderová dysforie“. Tento jev potvrzují i významní čeští odborníci z oborů sexuologie a psychiatrie.

 

Zdroj: Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí – Článek 14 – Vzdělání

4. Po ratifikaci Istanbulské úmluvy je zde riziko zneužitelnosti zvýšeno podmínkou odškodnit oběti násilných trestných činů, což povede ke zvýšenému počtu trestních oznámení skutků za účelem vlastního obohacení se, které se nezakládají na pravdivých skutečnostech.

 

Zdroj: Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí – Článek 12 – Obecné závazky

5. Istanbulská úmluva nutí stát převést kompetence státu na neziskový sektor, což je naprosto nepřijatelné. Plnění Istanbulské úmluvy má kontrolovat Expertní sku0pina pro potírání násilí vůči ženám a domácího násilí – GREVIO při Radě Evropy, což je nepřijatelný zásah do suverenity státu a jejího právního prostředí. Grevio je nikým nekontrolovaná, avšak štědře dotovaná nezisková organizace, jejíž 0členové požívají doživotní IMUNITU.

 

Zdroj: Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí – Kapitola IX – Systém monitoringu

Závěr:

 

Podle odborných poznatků není domácí násilí obecným celospolečenským jevem, jenž je způsobován sociálně-kulturním konstruktem (genderem), ale týká se převážně tzv. domácích agresorů a osob s problémovou konzumací alkoholu a jiných návykových látek. Česká republika má v otázce prevence a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí vlastní zákonné prostředky, které jsou v souladu s mezinárodními smlouvami. Lidská práva zaručuje Ústava České republiky společně s Listinou lidských práv a svobod. Istanbulská úmluva je z těchto důvodů zbytečná a diskriminuje práci a činnost již stávajících organizací zabývajících se tímto tématem.

My, níže podepsaní rovněž zdůrazňujeme, že odsuzujeme všechny formy domácího násilí a jednoznačně podporujeme rovnost příležitostí pro muže i ženy.

 

My, níže podepsaní Vás rovněž žádáme o prostudování Důvodové zprávy rady Evropy, která je nedílnou součástí Istanbulské úmluvy, tedy „Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí“.

 

Autorem a podavatelem petice je Tradiční rodina z.s., IČO 07681046, a pověřuje jednáním statutárního zástupce.

Prohlašuji, že souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních a citlivých údajů, které jsem poskytl/poskytla v této petici (dále jen „osobní údaje“), k výkonu petičního práva v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas uděluji pro všechny osobní údaje obsažené v petičním archu (jméno a příjmení, bydliště), a to na období výkonu petičního práva do jednoho roku od ukončení petice.

Podpisový arch k petici:

 

Zamítněte ratifikaci Istanbulské úmluvy,
násilí na ženách neřeší, je to ideologický genderový podvod.

Podepisujte zde:

https://portal.gov.cz/e-petice/351-zamitnete-ratifikaci-istanbulske-umluvy-nasili-na-zenach-neresi-je-to-ideologicky-genderovy-podvod

Podepsané petiční archy zašlete na adresu: Tradiční rodina z.s, Pavelčákova 17, 779 00 Olomouc Připojením svého podpisu pod tuto petici rovněž souhlasím s tím, aby Petiční výbor zpracovával a uchovával po dobu nezbytně nutnou mé osobní údaje pouze za účelem prosazování a projednávání výše uvedené petice. Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním údajů udělený v souladu s platnou legislativou České republiky a směrnicí GDPR je dobrovolný a jsem oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně.

Přílohy

https://portal.gov.cz/epetice/api/v1/petice/351/prilohy/175/stahnout

59 Replies to “Petice za zamítnutí ratifikace Istanbulské úmluvy na portálu vlády”

 1. Dle Listiny základních práv a svobod, čl.18,
  já František Kohoutek, ročník 1950,
  zcela ODMÍTÁM Istambulskou úmluvu a žádám poslance a poslankyně
  Parlamentu České republiky aby odmítli její ratifikaci.

  Jakékoliv formy domácího násilí odsuzuji.
  Podporuji rovnost příležitostí pro muže i ženy, dané Ústavou České republiky.

 2. Ahoj.
  No, právě na „portál vlády“ je pro mne obtížné vstoupit, především s ohledem na to, že do budoucna nechci nikde zanechávat svou digitální stopu.
  V zásadě nesouhlasím s digitalizací „všeho a všude“
  a povinná digitalizace, kterou zavedla například VZP pro poskytování částečných úhrad za dentální hygienu (pod totalitní podmínkou jen prostřednictvím e-mailové komunikace), je ZLOČIN PROTI LIDSKOSTI.
  Přeji hezký den, Stanislav VACULÍK, Kolín.

  1. Digitální stopu zanecháváme už jen mobilem… Je mi to jedno! Odmítám jít po 30letech zase do vnitřní ilegality. Přesně tam nás chtějí mít. Už toho mám dost. Istanbulská úmluva je prasečina . CHRAŇME ŽENY PŘED IÚ!

 3. Zásadně odmítám Istanbulskou úmluvu, neboť považuji vnitrostátní legislativu na ochranu obětí domácího násilí za dostatečnou. Vztahy v rodině je třeba budovat na vzájemné úctě, nikoliv na rozporech a údajnému „genderově podmíněnému násilí“. Násilí má mnohem hlubší kořeny a k jeho prevenci je nutné kultivovat osobnost dětí od malička a zaměřovat se na výchovu k manželství a rodičovství od školních let. Ratifikací IÚ představuje výrazné omezení suverenity naší země a autonomie rodin. Nepotřebujeme, aby naše rodiny kontrolovala mezinárodní organizace a vrážela mezi jejich členy klín.

 4. Přivítal bych jinou formu podpoření/podepsání petice, jelikož digitální formu/portál občana není způsob, který mám zájem používat. Za současných podmínek ji nemohu podpořit, ač bych jinak neváhal.

 5. Bohužel zde vládnou vlastizrádci a zbabělci. Tento národ si koleduje o všechno zlé. a začalo to odchodem z RU, Fotr Masaryk to zahájil se svými nohsledy na pokyn USA.

 6. Nesouhlasím s istanbulskou smlouvou. Násilí páchané na ženách máme řešeno jinými zákony a zbytek je proti mému světonázoru a přesvědčeni. B. Vrtalova

 7. Je to úmluva která nutí děti aby přišli o své dětství a zároveň si neprožili dospívání !!! Nesouhlasím s touto úmluvou !!!

 8. Tyhle praktiky do našeho státu nepatří.
  Ať si to provozují jinde,ale tohle je proti našemu smyšlení.
  Souhlasim s peticí a podepisuji?🇨🇿❤️

 9. ZDRAVÍM, nesouhlasím s istanbulskou ÚMLUVOU A VŮBEC NE S JEJÍ RETIFIKACÍ , KTERU BUDETE PROJEDNÁVAT V SENÁTU 24 -25.1

  Pro vaše děti, vnoučata, Máte je rádi. Velký pozor O CO SE ZDE jedná? Jedná se o restrikce a směřující restrikce jako začátkem druhé světové války, Prosím přemýšlejme A chraňme naší zemi.

  SOUHLASÍM ABY PETICE BYLA PLNÉVÝŠŠI ZAMÍTNUTA A SAMOŘZŘEJMĚ V PRVNÍ ŘADĚ ZAMÍTNOUT RAZANTĚ JEJÍ RETIFIKACE.

  A pod to se podepisuji : Ivo Tubl, Praha3

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *