Když nevyšla Vláda, vyjde alespoň Senát? „Salámové kroky ministra Hamáčka“?

Fotka od Dimitris Vetsikas z Pixabay

Institut svobody a demokracie, který také sleduje kroky Vlády a dalších politiků, před pár dny na svých facebookových stránkách sdílel příspěvek týkající se ratifikace Istanbulské úmluvy a s tím spojené jednání Senátu. Senát totiž koncem srpna schválil unijní tisk Evropské komise, která v tomto tisku jednoznačně přiznává, že ji názory národních států, parlamentů, vlád a občanů naprosto nezajímají.

 

Příspěvek Institutu svobody a demokracie: Istanbulská úmluva v Hamáčkově bruselském salámu

 

Vláda v létě sice odolala nátlaku a neprojednala Istanbulskou úmluvu, na konci srpna však prakticky bez zájmu veřejnosti schválil Senát unijní tisk s názvem:
„Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Unie rovnosti: strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020-2025“.

 

Komise v tomto tisku jednoznačně přiznává, že ji názory národních států, parlamentů, vlád a občanů naprosto nezajímají. Poté, co úmluvu neschválilo Slovensko, ignoruje ji Česká republika a odvolání zvažuje Polsko, Komise vyhrožuje, že Istanbulskou úmluvu prosadí po částech, prostřednictvím opatření.

 

V rámci této snahy Komise navrhuje „rozšířit oblasti trestné činnosti na specifické formy genderově podmíněného násilí“. Jak je v tisku (vložit tisk) K_044_12 dále uvedeno, bude se jednat o “trestné činy s evropským rozměrem“, neboli tzv. eurozločiny. Komise proto vyzvala Radu, aby dokončila přistoupení EU k Istanbulské úmluvě a zajistila rychlou ratifikaci ze strany EU a členské státy, aby ratifikovaly a provedly Istanbulskou úmluvu.

 

Ministr vnitra Jan Hamáček ve svém vystoupení v Senátu unijní tisk podpořil s tím, že Babišova vláda přistoupení k Istanbulské úmluvě podporuje a náš právní řád na ratifikaci úmluvy připraven.

 

Z 81 senátorů bylo při hlasování i úmluvě přítomno pouhých 55, z toho 32 „istanbulský eurotisk“ podpořilo. Proti bylo jen 8 senátorů ODS a nezařazení senátoři Jaroslav Doubrava a Pavel Fischer. Jako jediná pak proti úspěšnému pokusu o protlačení Istanbulské úmluvy vystoupila senátorka Jitka Chalánková.

 

Babišova vláda se nijak k Istanbulské úmluvě nevyjádřila, že ji podporuje, může být pouze Hamáčkova mystifikace senátu (což je vysoce pravděpodobné), aby dosáhl podpory takového dokumentu, který jde proti vlastnímu národu. Už z tohoto důvodu je potřeba využít k výměně 1/3 senátu.

 

Drží se Senátoři svého slibu, když slibují:

 

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“ Tak zní Ústavou předepsaný slib, který senátoři po zvolení skládají na ustavující nebo první schůzi, které se po volbách zúčastní. Odmítne-li někdo slib složit nebo ho složí s výhradou, jeho mandát zanikne.

 

A co se Senátorem, který slib nedodrží a pracuje proti svému lidu? Teoreticky by mu měl mandát zaniknout, protože slib nedodržel. Teoreticky. Prakticky můžeme Senátu pomoci každé dva roky, aby se takoví senátoři vyměnili. Letos máme tuto možnost. VYUŽIJME JI.

 

Zajímejme se o jejich program, zajímejme se, jací to jsou lidé.

 

Parlament České republiky, má dvě komory: Senát a Poslaneckou sněmovnu. Horní komoru – Senát a dolní komoru – Poslaneckou sněmovnu. Senát má 81 členů a mandát senátora trvá šest let.

 

Senát je ústavní institucí trvalou, nemůže být rozpuštěn a každé dva roky je z jedné třetiny obnovován. Když nemůže být rozpuštěn, lze ho vždy po dvou letech z 1/3 vyměnit.

 

Jaký je rozdíl mezi tímto dokumentem a Istanbulskou úmluvou? Istanbulská úmluva má politický orgán GREVIO, který kontroluje a dohlíží nad zaváděním Istanbulské úmluvy do praxe.

 

Politický orgán GREVIO poskytuje neomezenou imunitu nejen svým členům, ale i všem členům delegace. Kolik členů bude mít delegace? Deset, padesát, sto či pět set? Nikdo neví. Co víme je, že bude mít imunitu:

 

Příloha – Výsady a imunity (Článek 66)

1.    Tato příloha se bude uplatňovat na členy GREVIO uvedené v článku 66 úmluvy a na další členy delegací, které provádějí návštěvy států. Pro účely této přílohy zahrnuje výraz „další členové delegací, které provádějí návštěvy států“ nezávislé národní experty a specialisty zmíněné v čl. 68 odst. 9 úmluvy, zaměstnance Rady Evropy a tlumočníky zaměstnané Radou Evropy, kteří budou doprovázet členy GREVIO během návštěv států.
2.    Členové GREVIO a další členové delegací, které provádějí návštěvy států, budou při výkonu svých funkcí týkajících se příprav a uskutečnění návštěv států, při zajišťování výstupů z nich a během svých cest souvisejících s těmito funkcemi, požívat následujících výsad a imunit:
a)    imunity vůči zatčení nebo zadržením a vůči zabavení osobních zavazadel a imunity vůči právním řízením jakéhokoliv druhu pro výroky ústní nebo písemné, jakož i pro všechna jednání, která učiní při výkonu své funkce;
b)    osvobození od veškerých omezení svobody pohybu při odjezdu z a návratu do země jejich pobytu, při vstupu do a odjezdu ze země, v níž vykonávají svou funkci a při cizinecké přihlašovací povinnosti v zemi, kterou navštěvují nebo kterou projíždějí při výkonu své funkce.
3.    V průběhu cest podniknutých při výkonu jejich funkcí budou členové GREVIO a další členové delegací, které provádějí návštěvy států, požívat při celních a devizových kontrolách stejných výhod, jaké jsou přiznávány představitelům cizích vlád při dočasném plnění úředních povinností.
4.    Písemnosti týkající se hodnocení provádění této úmluvy, které u sebe mají členové GREVIO a další členové delegací, které provádějí návštěvy států, budou nedotknutelné, pokud se týkají činnosti GREVIO. Úřední korespondence GREVIO ani úřední komunikace členů GREVIO a dalších členů delegací, které provádějí návštěvy států, nesmí podléhat žádnému zadržování ani cenzuře.
5.    Za účelem zajištění naprosté svobody projevu a naprosté nezávislosti členů GREVIO a dalších členů delegací, které provádějí návštěvy států, při výkonu jejich povinností, jim bude imunita před právním řízením pro výroky ústní nebo písemné, jakož i pro všechna jednání učiněná při výkonu jejich funkce, nadále přiznávána i tehdy, kdy dotčené osoby již takové funkce nevykonávají.

 

Poznámka: mandát člena Grevia jsou čtyři roky a může být pouze dvakrát. Tak po čtyřech, nejdéle po osmi letech má takový člověk doživotní imunitu.

 

Dokonce podle Istanbulské úmluvy GREVIO bude kontrolovat náš parlament.

 

Článek 70 – Účast parlamentů na kontrole
1.    Národní parlamenty budou přizvány k účasti na kontrole opatření přijatých k provádění této úmluvy.
2.    Smluvní státy budou svým národním parlamentům předkládat zprávy GREVIO.
3.    Parlamentní shromáždění Rady Evropy bude vyzváno k pravidelnému přezkumu provádění této úmluvy.

 

Těší se snad politici, kteří podporují IU, že budou kontrolovat, nahlašovat a zbaví se tak nepříjemných lidí?

 

Nyní, kdy ještě v některých státech nebyla schválena ratifikace, GREVIO „seká“ dobrotu. Ale jak by všechny státy dostaly „ohlávku“ Istanbulské úmluvy, potom by se odkryla pravá tvář GREVIA. Vždyť to známe, stačí, jak se po letech projevila Lisabonská smlouva, co nám slibovala Evropská unie při svém vzniku. Mít takovou imunitu to smrdí, a pořádně, nezdá se vám? Předběžné opatrnosti není nikdy dost.

2 Replies to “Když nevyšla Vláda, vyjde alespoň Senát? „Salámové kroky ministra Hamáčka“?”

  1. Děkuji za důležitou informaci, především o „nadřazenosti a nedotknutelnosti“ orgánu GREVIO a jejích členů. Zůstaňte, prosím apoltičtí ve smyslu výslovné nepodpory libovolných stran politických stran a jejich ideologíí (pokud nějakou vůbec mají). To neznamená, že zdůraznění toho, jak kdo kde hlasoval – např. Piráti v Senátu, stejně tak jako adresné pojmenovaní neziskovek a případně jedinců, které se snaží úmluvu protlačit, není důležité. Naopak!!!

  2. Lidé, kteří mají imunitu a jsou nedotknutelní, tak si mohou dělat co chtějí a to je velice špatné a i velice nebezpečné, neboť každý člověk je hříšný. Kdo tomu ještě nevěří, ať si přečte Bibli. Tam je to jasně napsáno.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *