Istanbulská úmluva přinese povinnost vymývat dětem mozky

Screenshot CBN News.com

Istanbulská úmluva zavádí povinnost zavést genderovou ideologii nejen do škol a dalších vzdělávacích zařízení, ale i do dalších komunitních skupin – dětských táborů, sportovních, kulturních, rekreačních, a dokonce i náboženských vzdělávacích zařízení. Tato úmluva nehovoří o obětech násilí jen o ženách nebo dětech, ale díky LGBT a feministickým nadnárodním neziskovým organizacím – například ILGA – také o osobách, u kterých pohlaví, se kterým se ztotožňují není v souladu s pohlavím, které nabyly při narození. A ve vztahu k dětem potom Istanbulská úmluva nařizuje v rámci práva na vlastní integritu používání výukového materiálu, který bude děti ovlivňovat (indoktrinovat je) ve volbě vlastního pohlaví a výběru genderové identity.

 

Jakým směrem a kam taková výuka povede ukazuje například liberální Kanada nebo USA. V kanadském Vancouver zastánci LGBTQ protlačují do škol radikální sexuální výchovu pod zkratkou SOGI. Mnoho rodičů se obává, že jejich děti budou zmatené, a dokonce jim budou vymývány mozky, zatímco příznivci tvrdí, že program je o tom, jak umožnit dětem být jejich „skutečnými já“.

 

Říká se tomu sexuální orientace a genderová identifikace neboli SOGI, výuka, která učí děti veřejných škol po celé Kanadě oslavovat homosexuální životní styl a že pohlaví je proměnlivé. Jinými slovy, vaše pohlaví není závislé na tom, s jakými částmi těla jste se narodili, ale spíše na tom, jak se v danou chvíli cítíte. Reportáž přinesla CBN News.

 

Istanbulská úmluva zadává ve článku 14. odstavci 1. povinnost zavést genderový mainstreaming do škol a vzdělávacích zařízení. Dále zavazuje k

„využívání výukového materiálu o otázkách jako je rovnost mezi ženami a muži, genderové role bez stereotypů, vzájemná úcta, nenásilné řešení konfliktů v mezilidských vztazích, genderově podmíněné násilí na ženách a právo na osobní integritu, který by byl přizpůsoben měnící se úrovni vnímání žáků a zahrnut do formálních školních osnov na všech úrovních vzdělávacího systému.“

 

Děti tedy budou již na školách indoktrinovány genderovou ideologií a bude u nich ze zákona uplatňováno právo na osobní integritu, tedy že si mohou na základě sociálního konstruktu vybrat vlastní pohlaví bez ohledu na jejich biologické. Článek 95. Důvodové zprávy hovoří o genderových výukových materiálech pro základní školy:

 

„Tam, kde strany považují učební materiály za vhodné, je třeba je přizpůsobit schopnostem žáků, které by například vyžadovaly učební materiály základních škol, aby uspokojily intelektuální schopnosti žáků základních škol.“

 

Genderovým mainstreamingem bude podle článku 14. odstavce 2 zasaženo i neformální vzdělávání, a to propagací této ideologie v dalších vzdělávacích zařízeních. Odstavec 96. Důvodové zprávy potom k Článku 14. Istanbulské úmluvy dodává:

 

„Odstavec 2 (Článku 14. IÚ) rozšiřuje povinnost prosazovat zásady rovnosti mezi ženami a muži, nesourodé genderové role, vzájemné úcty, nenásilné řešení konfliktů v mezilidských vztazích ve všech neformálních vzdělávacích zařízeních, stejně jako všechna sportovní, kulturní a rekreační zařízení stejně jako média. V členských zemích Rady Evropy existuje mnoho různých forem neformálního vzdělávání, které jsou často označovány mnoha různými způsoby. Obecně se termín „neformální vzdělávací zařízení“ týká organizované vzdělávací činnosti mimo formální systémy, jako jsou komunitní nebo náboženské vzdělávací zařízení, aktivity, projekty a instituce založené na sociální pedagogice a jakýkoli jiný druh vzdělávací činnosti nabízené komunitními skupinami a jinými organizacemi (například skauti nebo dívčí skauti, letní tábory, aktivity po škole atd.). Sportovní, kulturní a rekreační zařízení se týkají zařízení, které nabízejí volnočasové aktivity v oblasti sportu, hudby, umění nebo jiné oblasti a které přispívají k celoživotnímu procesu učení z každodenních zkušeností.“

 

Intervence LGBT neziskových organizací v České republice v rámci neformálního vzdělávání a volnočasových aktivit v komunitních zařízení probíhá již dlouhodobě.  Letos se zástupce LGBT neziskové organizace Jsme fér lobující za uzákonění Manželství pro všechny zúčastnil celostátního setkání skautů KORBO 2019. Po dosažení svých požadavků mohou příště zástupci LGBT neziskových organizací jako v Kanadě vyprávět dětem o tom, jak je jejich pohlavní identita proměnlivá a jak správně oslavovat homosexuální životní styl.

 

Zdroj: LGBT nezisková organizace Jsme Fér na celostátním setkání skautů – screenshot Facebook

 

Istanbulská úmluva je v rozporu s mezinárodní Úmluvou o právech dítěte

 

Dle článku 8 Úmluvy o právech dítěte:

„Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, se zavazují respektovat právo dítěte na zachování jeho totožnosti, včetně státní příslušnosti, jména a rodinných svazků v souladu se zákonem a s vyloučením nezákonných zásahů.“

V případě výše uvedeného článku 14. Istanbulské úmluvy lze hovořit nejen o nuceném zásahu do rozvoje a totožnosti dítěte, ale také o souběžné legalizaci těchto zásahů do duševní a fyzické integrity dětí. Důsledky těchto opatření mohou být v rámci rodinných svazků zcela likvidační, neboť stát deleguje tyto široké a neomezené možnosti zásahů do rukou veřejné i soukromé správy.

 

Zároveň dle čl. 16 žádné dítě nesmí být vystaveno svévolnému zasahování do svého soukromého života, rodiny, domova nebo korespondence.

 

Účelová „Genderizace“ a nebiologická manipulace dětí je v rozporu s veřejným pořádkem, zdravím i morálkou a jedná se o protiprávní zásah ve smyslu čl. 13, ods. 2, pís. b) Úmluvy o právech dítěte, kdy výkon tohoto práva je omezen z důvodů ochrany

 „Národní bezpečnosti nebo veřejného pořádku, veřejného zdraví nebo morálky.“

Kompletní rozbor Istanbulské úmluvy a Důvodové zprávy Rady Evropy lze stáhnout ZDE.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *