GREVIO – Expertní skupina pro potírání násilí vůči ženám a domácího násilí při Radě Evropy

Privilegia a imunita (článek 66) této skupiny

  1.  Vztahuje se na všechny členy GREVIO a také na všechny ostatní členy delegace při návštěvě určité země. Pro účely tohoto dodatku bude termín “ostatní členové delegace při návštěvě země” zahrnovat nezávislé experty z dané země a odborníky, zaměstnance Rady Evropy a tlumočníky najaté Radou Evropy pro doprovod delegace GREVIO v průběhu návštěvy dané země.
  2. Členové GREVIO a další členové delegace budou během návštěvy země při výkonu svých funkcí v souvislosti s přípravou a uskutečněním návštěvy a také následně po této návštěvě a při cestování v souvislosti s těmito funkcemi využívat následujících privilegií a imunit:
  • imunity vůči zatčení a držení ve vazbě a vůči zabavení osobních zavazadel
  • imunity vůči jakémukoli druhu právních postupů v souvislosti se slovy pronesenými či napsanými a činy uskutečněnými v rámci výkonu své funkce
  • vyloučení jakéhokoli omezení svobody pohybu při odjezdu a návratu do země jejich trvalého pobytu a při vstupu a odjezdu ze země, kde vykonávají své funkce, a také jakékoli cizí registrace v zemi, kterou navštěvují nebo jíž při výkonu svých funkcí projíždějí.
  1.  V průběhu cest uskutečněných při výkonu svých funkcí budou členové GREVIO a další členové delegací při návštěvě země vybaveni pro záležitostí celní a devizové kontroly   týmiž možnostmi, jimiž disponují zástupci cizích vlád při dočasných oficiálních misích.
  2.  Dokumenty vztahující se k evaluaci uplatňování úmluvy, jež budou v držení členů GREVIO a dalších členů delegace při návštěvě země, budou, pokud se vztahují k aktivitě GREVIO, nedoknutelné. Oficiální korespondence GREVIO anebo oficiální sdělení členů GREVIO či dalších členů delegace při návštěvě země nesmějí být zadržovány či cenzurovány.
  3. V zájmu zajištění naprosté svobody slova a naprosté nezávislosti při plnění jejich povinností bude členům GREVIO a dalším členům delegace při návštěvě země, bude se na dotyčné osoby nadále vztahovat imunita vůči právním postupům v souvislosti se slovy vyřčenými nebo napsanými a veškerými počiny uskutečněnými při výkonu jejich funkcí i tehdy, kdy dotyčné osoby již nebudou tyto funkce zastávat.

Pravý cíl GREVIO – co kritizuje ve státech, jde byla úmluva ratifikována?

Expertní skupina, která dohlíží na naplňováním Istanbulské úmluvy ve státech, které ji ratifikovaly. Třináct žen a dva muži. Experti genderových studií.

Řada evropských zemí již Istanbulskou úmluvu přijala a nejsou známky, že by násilí páchané na ženách bylo potřeno, jak dokazují zprávy z Německa. V Polsku naopak Istanbulská je překážkou, gender je překážkou, aby obětem násilí byla podána pomoc. Turecko dokonce v roce 2022 odstoupilo od ratifikace, protože násilí na ženách se za deset let nesnížilo, úmluva byla zcela neúčinná.

GREVIO monitoruje zcela jiné věci.

Co například kritizuje?

Černá Hora: „Úcta k tradiční rodině je silná, a to i mezi odborníky pověřenými intervencí v rodinách. Ženám jsou často přisuzovány tradiční genderové role matek a manželek.“

Polsko: „Soudy zachovávají respekt k rodině jako základní jednotce společnosti, namísto bojovaly s genderovými stereotypy.“

Itálie: „Objevujícími se náznaky tendence reinterpretovat a přeorientovat politiku rovnosti žen a mužů na politiku rodiny a mateřství“.

Gruzie: „Ženy přebírají hlavní odpovědnost za ženské (feminine-coded) úkoly v domácnosti a muži za ‚mužské‘ úkoly a veřejné funkce“.

Více zemí: „Vnitrostátní média by měla přijmout autoregulační normy, kterými se zavážou k nestereotypnímu zobrazování žen“.

Kritizují, že žena je matkou a manželkou? Vadí jim respekt soudů k rodině?

Opravdu tohle chceme i u nás?

Chcete být takto kontrolováni?

Více k problematice v článku JUDr. Jakuba Kříže Ph.D.

https://pravovdesti.substack.com/p/byly-zaznamenany-jasne-znamky-zpatecnictvi?r=mtzqt&utm_campaign=post&utm_medium=email

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *