Výzva členům vlády k zamítnutí projednávaní ratifikace Istanbulské úmluvy

Počet odeslaných výzev: 72 670

 

VÝZVA

 

Vážený pane premiére, vážení členové vlády,

 

žádám Vás, abyste dne 27.07.2020 při projednávání bodu 824/20 „Návrh na ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (Istanbul, 11. 5. 2011)“ tento bod zamítli a ratifikaci této úmluvy dále nepostupovali do Poslanecké sněmovny.

 

ODŮVODNĚNÍ

 

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, dále jen „Istanbulská Úmluva“, případně Úmluva nebo IÚ, je široké veřejnosti předkládána jako prostředek sloužící k prevenci a potírání násilí na ženách a domácímu násilí, kdy zastánci této úmluvy argumentují nutností její ratifikace.

 

Neoddělitelnou součástí Istanbulské úmluvy je Důvodová zpráva, která vysvětluje každý odstavec IÚ a uvádí přesné postupy, jak Úmluvu provádět. Potírání násilí na ženách a domácího násilí je v IÚ postaveno na genderové ideologii nebo také genderovém mainstreamingu, kde se v obou dokumentech tento termín vyskytuje 154krát. Tato Důvodová zpráva od Rady Evropy nebyla do dnešního dne předložena v českém jazyce! Istanbulská úmluva tedy primárně řeší implementaci genderové ideologie do národních zákonů a do Ústavy a ochrana žen před domácím násilím je pouze záminkou k dosažení tohoto záměru, proto je její ratifikace nepřijatelná.

 

Ratifikace Istanbulské úmluvy je dále nepřijatelná i proto, že:
a) ideologicky a politicky indoktrinuje děti již v předškolním věku;
b) diskriminuje rodiče, a to jak ženy-matky, tak otce-muže tím, že jim omezuje právo na výchovu svého dítěte;
c) diskriminuje muže ještě před tím, než je prokázána jejich vina ze spáchání násilí na ženě;
d) zásadně zasahuje do azylové politiky;
e) a zavádí kontrolní mechanismus správného provádění smlouvy, tedy implementace genderového mainstreamingu do naší legislativy, kontrolním orgánem GREVIO.

 

Komu bude výzva doručena?

 

Ing. Andrej Babiš – předseda vlády
Jan Hamáček – 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Ing. Robert Plaga, Ph.D. – ministr školství, mládeže a tělovýchovy
JUDr. Alena Schillerová, PhD. – místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Karel Havlíček – místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D. – ministr zahraničních věcí
Mgr. Marie Benešová – ministryně spravedlnosti
Mgr. Richard Brabec – ministr životního prostředí
Jana Maláčová – ministryně práce a sociálních věcí
Ing. Miroslav Toman, CSc. – ministr zemědělství
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch – ministr zdravotnictví České republiky
Ing. Klára Dostálová – ministryně pro místní rozvoj
PhDr. Lubomír Zaorálek – ministr kultury

 

  Oslovení (povinné)

  Kliknutím na tlačítko "Odeslat" udělujete souhlas spolku Tradiční rodina z.s., aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovával tyto osobní údaje: jméno, příjmení a poštovní a emailovou adresu, které budou využity ke zpracování Výzvy a k jejich poskytnutí třetím stranám vztahujícím se k této Výzvě. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu, zprávy nebo dopisu na kontaktní údaje spolku Tradiční rodina z.s..

  Souhlas se zpracováním osobních údajů

  To že jste člověk prokažte výběrem ikony srdce.

  104 Replies to “Výzva členům vlády k zamítnutí projednávaní ratifikace Istanbulské úmluvy”

  1. Nesouhlasím s neomezenými kompetencemi orgánu GREVIO, který bude nepostižitelný a to ani na národní úrovni, předáváme zase kus rozhodování o našich občanech a rodinách někomu cizímu, zákony na potlačování násilí na bezbranných a ženách máme v našem trestním řádu dobře ošetřeny, není třeba nějaké nadstavby, ale spíše společenské osvěty..obávám se velké zneužitelnosti této smlouvy i k jiným účelům..

  2. Vážený pane premiére,vážená česká vládo.
   Obracíme se na Vás ve věci ratifikace Istambulské úmluvy.Pane premiére,víte dobře,že si ratifikaci této úmluvy nepřejeme.Mluvili jsme spolu v předvolebním období dokonce osobně o této záležitosti.My rodiče a prarodiče tuto úmluvu zezolutně odmítáme.
   Důvody:Chceme své děti vychovávat v tradičních rodinách v duchu křesťanské víry,která dala vzniknout naši civilizaci.
   jde o moudrost prověřenou nezčetnými pokoleními a nelze ji překonat rozmary pokřivené ideologie.Dobře to všichni víme.Držte se prosím svého slibu,že budete lidu sloužit,lidu České republiky,který Vám uvěřil a postavil do čela státu.Bůh Vám žehnej. Helena Tomečková

  3. Nesouhlasím s tímto paskvilem proti tradiční rodině. A rozhodně se budu zajímat, jak kdo bude vystupovat a hájit zájmy českých občanů.

   1. Ratifikace by byla obrovská chyba s nedozírnými následky. Současně je to součást salámové metody jak z nás nadělat otroky. Postavme se takovým nebezpečným nesmyslům a celému NWO obecně!

  4. Nesouhlasím s ratifikací Lisabonské úmluvy, jejím projednáním , či podepsáním.

  5. Pro nasili na ženách máme vlastní zákony. Nepotřebujeme jiné paskvily, které se nehodí pro naše podminky, ale hlavně pro problemy muslimskych zemí ( dětské a vynucené sňatky, obřízky, vraždy ze cti ap.)a které navíc mohou být zneužívány k migrační azylové politice – viz hlavaVII Migrace a azyl ( „žena, na které bylo spácháno násilí, znásilnění a které bude poskytnuta ochrana,nebude moci být vypovězena ze země a dostane status uprchlíka, navíc má právo na právní, psychologickou, finanční pomoc včetně ubytování, náhradu škody… atd.Finance, které budou na podporu IU vydávány, budou podporovat vznik a činnost dalších i stavajicich politických škodlivych neziskovek, další gender školení a vymývání mozků na školách zhoubnými ideologiemi gender a multikulti nepotřebujeme! A ty ženy, kterym se dostalo takové pomoci,v Evropě šíří jen netoleranci a nevděk (souzeni kvůli burkam aj.).

  6. Nesouhlasím s rartifikací Istanbulské smlouvy,protože je namířena proti rodičům a dětem!

  7. Nesouhlasím s ratifikací Istanbulské úmluvy! Jsem pro tradiční rodinu maminka, tatínek a děti. Násilí jako takové, tedy i násilí na ženách je řešeno v našem trestním řádu. Nechci, aby cizí organizace zasahovaly tak, že budou odebírat děti z rodin.

  8. Jsem zásadně proti experimentům typu „Istanbulské úmluvy“ , Lisabonské smlouvy“ apod.
   Při volbách budu pamatovat na to, jak se který politik zachová v konkrétních situacích ….

  9. Vážený pane premiére, vážené paní ministryně, vážení páni ministři,
   politické hnutí BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA (hnutí BOS) odmítá ratifikaci Istanbulské smlouvy, což je jeden z bodů našeho „Programu hnutí BOS – 2020“, který byl schválen II. Celostátní konferencí hnutí BOS dne 27. 6. 2020. Pokud bude uvedena smlouva ratifikována, budeme v budoucnosti usilovat o odstoupení z této smlouvy.
   Ing. Věstislav Křenek,
   předseda politického hnutí BOS

  10. Pane premiére, TRADIČNÍ hodnoty chcete vyměnit za NIČEMNÉ úmluvy? Včas vše zastavte, děkuji vám předem. Zdravím vás. Buzek

  11. Nesouhlasím s ratifikací Istanbulské ůmluvy. Vypovězte ji, zrušte!!!!! Máme svoje zákony!!!!! Přestaňte rozhodovat o nás bez nás!!!!!!

  12. Jako myslící bytost naprosto odmítám ratifikaci Istambulské úmluvy! Nepředávejme, prosím, naši budoucnost do cizích rukou.

  13. Nesouhlasím s ratifikací Istanbulské smlouvy a věřím, že zvítězí zdravý rozum a lidství, věřím našemu premiérovi, že něco takového nedovolí, pokud by se tak stalo, obrátil by se proti svým občanům, lidem, kteří mu věří a dali mu svůj hlas a to se, moc doufám, nestane

  14. Máme vlastní zákony k potírání násilí, včetně toho na ženách. EU není státem, také proto, že nedokáže ochránit hranice, dokonce ani spolkem NATO, kde posíláme nemalé prostředky na ochranu těchto hranic! Prosazení této Úmluvy je aktem zmatečným, dokonce ani nemáme její přesný překlad a náznak prováděcích předpisů!!!! Před přijímáním takových a jiných dokumentů, by měl být KONEČNĚ zaveden do praxe Ústavní zákon o REFERENDU bez přísudků!!!!!!! 30 roků je nezvykle dlouhá doba, nebo čekáte na další výměnu generací?

  15. Ratifikace Istambulské úmluvy je atentátem na náš právní systém a Ti, kdo budu dnes hlasovat pro, by mohli zítra stát před soudním tribunálem.

  16. Pane premiére, vládo, lidé vám dali u voleb mandát k tomu, abyste zastupovali jejich zájmy. Pokud skutečně máte v úmyslu ratifikovat IÚ, bude to čin odporující smyslu mandátu vám svěřeného, protože IÚ je odporná, špinavá zákeřnost rozvracející ty nejintimnější oblasti lidského žití, jako je sexualita, mateřství, rodičovství, výchova dětí. Něco takového si nedovolili ani ti zlořečení komunisti, pro které rodina byla základ státu. Jak toto své rozhodnutí před voliči zdůvodníte?

  17. Vážený pane premiére, vážená vládo, ve veřejném prostoru je dostatek informací všem dostupných, z kterých je zřejmé, že IÚ není tím, zač se vydává. Vůbec tady nejde o boj proti násilí na ženách, to je jen zástěrka, která má zakrýt její skutečný účel, a tím je rozvrat přirozeného řádu nejzákladnějšího lidského bytí, bez něhož lidský rod nemá pokračování – rodina, táta a máma, děti. IÚ otevírá vrátka institucionálně posvěcenému násilí, které rodiče připraví o právo na výchovu svých dětí dle svého nejlepšího přesvědčení, stejně jako mnoho dětí, jejichž odebrání rodičům bude logickým vyústěním důsledné aplikace IÚ, připraví o možnost vyrůstat v láskyplné rodině. Pokud IÚ ratifikujete, znamená to, že jste buď natolik nekompetentní, že jste si ani nezjistili relevantní informace IÚ se týkající, anebo jste záměrně zlí. Nevím, co z toho je horší. Prosím, buďte zodpovědní vůči lidem, kteří vás zvolili i vůči vlastnímu svědomí a IÚ jednou provždy smeťte ze stolu.

  18. Nesouhlasíme se zněním a tedy s touto úmluvou, bude mít v budoucnu nedozírné následky. Za naše zodpovědné občany, žádáme vládu, aby byla smlouva odmítnuta.

  19. Už jen z principu že název Němci vznikl od slova němý (vydávající pouhé skřeky), je naprosto nepřípustné řídit se (tudíž poslouchat jako slouha) jakýmikoli nesmysly vzešlými z Bruselu, protože vše se děje v zájmu Němců alias Normanů bývalých Vikingů.
   Existují totiž důkazy, které však ČS vzdělance ani politiky nezajímají, VŠE CO NABYLI GERMÁNI ANEBO KATOLICKÁ CÍRKEV V ČESKÝCH ZEMÍCH VZNIKLO NÁSILÍM A PŘEKRUCOVÁNÍM DĚJIN.
   Tudíž jedinou cestou oddálit neblahý konec českého národa je:
   odchod z EU
   ukončit školní inkluzi
   nefinancovat politické neziskové organizace
   Zákonem zakázat jakoukoli snahu narušování české suverenity.
   EXISTUJÍ TOTIŽ BENEŠOVI DEKRETY, V JEJICHŽ ZÁVĚRU PREZIDENT BENEŠ PROHLAŠUJE ŽE: toho, kdo by chtěl zrušit tyto dekrety či by se je snažil jakýmkoliv způsobem obejít (viz soud v Hradci Králové aj.) JE TŘEBA VNÍMAT A TRESTAT JAKO VLASTIZRÁDCE!
   Istambulská smlouva je pouze další v řadě smluv a nařízení, které mají vytvořit 4 velkoněmeckou říši a zničit český národ.

  20. Lidé, kteří vymýšlí tyto hovadiny by měli navštívit psychiatra. Jsou nebezpeční pro svět. To budeme našim dětem říkat – dítě č.1 nebo dítě č.2? Nebudou mít jména? Česká republika vždy uznávala klasickou rodinu – otec, matka, syn nebo dcera. Ohledně práva žen – máme své zákony. Myslím, že je potřeba řešit důležitější věci než se zabývat nesmysly.

  21. Důvodovou zprávu jsem četla v angličtině a rozuměla jsem všemu. Nesouhlasím s Istanbulskou smlouvou, protože dodatek jasně ukazuje, že nejde o ochranu žen, ale o aplikaci nové GENDER ideologie, která likviduje rodinu kde žena matka rodí dcery a syny a spolu s mužem otcem tvoří rodinu, která patří členům rodiny péčí, láskou a výchovou. Ideologie GENDER je duševní chorobou, která ve svém důsledku přináší nejen rozklad, ale pokračování společenství na bázi této ideologie nepokračuje nikam, ale končí jako duševní choroba. Myslím a doufám, že jste inteligentní lidé a tento nemocný a podvratně se schovávající návrh pod lživým titulem proti násilí na ženách nebudete projednávat vůbec natož ratifikovat.

  22. Když se spisovatel J.Neruda vrátil z cest po Balkáně,napsal:“Orient začíná tam,kde končí záchody“!To ještě netušil,že z CHrámu Moudrosti -Hagia Sofia-jednou potáhne smrad,a z Konstantinovy svatyně se stane istanbulská mešita a hnízdo zvrácenosti.Takhle má skončit Svět???

  23. Nesouhlasím s ratifikací Istanbulské smlouvy a věřím, že zvítězí zdravý rozum. Doufám, že náš premiér něco takového nedovolí, pokud by se tak přece jen stalo a obrátil by se proti svým občanům, věřím, že mu své hlasy, včetně mého, nedají.

  24. Nesouhlasím s ratifikací Istambulské smlouvy ale obávám se že ing. Babiš opět selže jako při podpisu zadlužení naší vlasti na několik generací . Prostě jsme se díky zbabělosti stali “dojnou krávou”Evropské unie.

  25. Vážení členové vlády,

   před několika lety jsem po konferenci na Novotného lávce vytkl přítomnému ministru J. Dienstbieru ml., neomarxistickému vítači a genderovému homosexualistovi, že tehdejší vláda na svém únorovém zasedání v hlasování podpořila ratifikaci Istanbulské úmluvy. Bez zaváhání suverénně odpověděl: „Samozřejmě!“ Pokračoval jsem: „Víte, Jiří, znal jsem už Vašeho otce.. A uvědomujete si, že ta úmluva v důsledku znamená likvidaci rodiny?“ Odvětil se zpupnou nadřazeností: „Jestli si tohle myslíte, tak Vás teda lituju!“. Na což jsem zareagoval stejně nekompromisně: „Podívejte se Jiří, uvědomte si, že jste za své jednání odpovědný našim spoluobčanům, protože jste ministrem naší – české vlády, a nikoli té, v jejíž zemi jste se narodil!“ (Washington, USA). Nenašel odpověď…

  26. Vážení členové vlády,

   před několika lety jsem po konferenci na Novotného lávce vytkl přítomnému ministru J. Dienstbieru ml., neomarxistickému vítači a genderovému homosexualistovi, že tehdejší vláda na svém únorovém zasedání v hlasování podpořila ratifikaci Istanbulské úmluvy. Bez zaváhání suverénně odpověděl: „Samozřejmě!“ Pokračoval jsem: „Víte, Jiří, znal jsem už Vašeho otce.. A uvědomujete si, že ta úmluva v důsledku znamená likvidaci rodiny?“ Odvětil se zpupnou nadřazeností: „Jestli si tohle myslíte, tak Vás teda lituju!“. Na což jsem zareagoval stejně nekompromisně: „Podívejte se Jiří, uvědomte si, že jste za své jednání odpovědný našim spoluobčanům, protože jste ministrem naší – české vlády, a nikoli té, v jejíž zemi jste se narodil!“ (Washington, USA). Nenašel odpověď…

  27. Nesouhlasím s podpisem v EU i v parlamentu ČR .Slovensko a Maďarsko a Polsko nepodepsali. !!!!

  28. „Istanbulské smlouva“ je protibožská satanická zrůdnost!-STOOP! Opakuji:“Istanbulská smlouva“ JE PROTIBOŽSKÁ SATANICKÁ ZRŮDNOST! =S T O P !

  29. Nesouhlasím s podepsáním této úmluvy, která nebyla dle informaci ani přeložená do českého jazyka.
   Která zbytečné rozpitvává již u nás uzákoněné.

  30. Výzva členům vlády k zamítnutí schválení -ratifikaci Istambulské úmluvy napsal:

   Nesouhlasím s ratifikací Istambulské úmluvy, je proti naši platné Ústavy ČR

  31. Pane premiéře, vládo. Nesouhlasím s ratifikaci Istanbulském ůmluvy. Je to paskvil který přinese do země zlo. A o toto zlo naše zem nestojí. Zlegalizuje dětské sňatky, pedofilii a jiné hrůznosti. Buďte o tè dobroty a pracujte pro tuto zemi, která vás platí a nè pro Brusel.

  32. Nesouhlasím!!!!, aby vláda České republiky, podepsala ratifikaci Istanbulské úmluvy.

  33. Pánové :
   premiére,senátoři,poslanci vy všichni,kteří jste byli pověřeni vedením a zastupováním nás občanů a této země jste povinni vést tuto zemi k prosperitě a ne vše prošustrovávat ! Prozatím jste nám nepředlořili své reálné pracovní výkazy a za své nemravně vámi stanovené platy pouze předvádíte,jak se umíte pomlouvat,shazovat a urážet za účelem získávání bodů pro získávání hlasů do dalších voleb.Vše řešíte tzv. „napříč spektrem“,ale řešit vše přímo neumíte.Stáváte se čím dále,tím více parazity žvatlající nesmysly spadající do dob svazáckých funkcionářů.
   Je nejvyšší čas,aby někdo schopnější vás od těch koryt holí vypráskal a řádně soudil.Našim soudům to ale při okecávatelných zákonech nějak nejde.Vaše zastupování ČR a při uzavíraných mezinárodních dohod a smluv vytváříte fiaska neskutečných rozměrů poškozující tuto zemi.Může mi někdo vysvětlit,proč strany které evidentbě v minulosti poškodili tuto zemi jsou stále v politice ? Může mi někdo vysvětlit,proč lídři z těchto stran nebyli z politiky vyhozeni ? Proč jsou akceptováni přeběhlíci ? Někdy nabývám dojem,že politici jsou většinou „bílí koně“ místních a zahraničních mafií.V názoru,že z nás vašim přičiněním vzniká „něčí“ novodobá kolonie nejsem určitě sám.Kolik výsledek vašeho rozhodování v budoucnosti bude stát lidských životů této země a za jakou cenu ? Zajímá vás to vůbec ? Kde se nachází vaše hrdost ? Jak naplňujete své sliby ?

  34. Istanbulská úmluva – zdravý selský rozum stačí na odhalení a zamítnutí tohoto zvráceného zla!!!!!!!!!!!!!!!
   Poznejte pravdu a pravda vás osvobodí!!!!!!!!

  Napsat komentář

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *