Výzva k odstoupení od záměru ratifikace smluv Globálního kompaktu a Istanbulské úmluvy

Premiér
Andrej Babiš
Úřad vlády ČR
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

V Praze, dne 11.06.2018

Výzva k odstoupení od záměru ratifikace smluv Globálního kompaktu a Istanbulské úmluvy

Vážený pane premiére,

na základě našeho rozhovoru v Lidicích dne 10.06.2018 Vám zasílám informace týkající se „kradení dětí“ obsažené v Istanbulské úmluvě a další souvislosti spojené s Istanbulskou úmluvou a Globálními pakty (Globálním kompaktem), jejichž dopad by byl po ratifikaci zmíněných mezinárodních smluv pro občany České republiky katastrofální.

Istanbulská úmluva

Naše společnost nebrání ženám v plném rozvoji. Máme ženy lékařky, inženýrky, výzkumnice, političky, ředitelky, manažerky. Dívky studují jakékoliv obory.

Skutečné potírání násilí na ženách neřeší a pouze vede k dalšímu protlačení genderové ideologie s drastickými dopady na vytváření tradičních – tedy heterosexuálních – rodin.

Úloha muže ve společnosti je stejně důležitá jako úloha ženy. Přesto jsou úlohy obou pohlaví rozdílné a nezaměnitelné a především nenahraditelné. Zásadně odmítáme tvrzení, že násilí vůči ženám je projevem historicky nerovného poměru síly mezi muži a ženami, jenž vedl k nadřízenosti mužů a diskriminaci žen a bránil ženám v plném rozvoji, jak je uvedeno v Preambuli Istanbulské úmluvy. Toto tvrzení platí pro země třetího světa, kde velkou roli hrají například náboženské a s tím spojené výchovné aspekty, nelze jím ale celoplošně stigmatizovat společnost v civilizovaných a plně vyvinutých zemích, do kterých se řadí i Česká republika. Dnes jsou poměry sil mezi muži a ženami téměř vyrovnány, ženy přejaly za posledních třicet let mnoho úloh mužů. Jediný nepoměr, který je dán ženám a mužům biologicky, je tělesná stavba. Bez tohoto nepoměru by naše existence nebyla možná.
Odsuzujeme všechny formy domácího násilí a jednoznačně podporujeme rovnost příležitostí pro muže i ženy, nicméně Istanbulská úmluva kromě důrazu na rovnost mužů a žen obsahuje i prvky genderové ideologie a zdaleka tak přesahuje trestněprávní rovinu.
Podle odborných poznatků není domácí násilí obecným celospolečenským jevem, který je způsobován sociálně-kulturním konstruktem (genderem), ale týká se převážně tzv. domácích agresorů a osob s problémovou konzumací alkoholu a jiných návykových látek.

Plnění Istanbulské úmluvy má kontrolovat Expertní skupina pro potírání násilí vůči ženám a domácího násilí – GREVIO při Radě Evropy, což je nepřijatelný zásah do suverenity státu a jejího právního prostředí.

Členové Grevia a delegáti: viz dodatek str. 28

• Privilegia a imunita se vztahuje na všechny členy delegace při návštěvě dané země. Zahrnuje i nezávislé experty a odborníky najaté pro doprovod /bod 1/
• Imunita vůči zadření, držení ve vazbě, vůči jakémukoliv druhu právních postupů v souvislosti s proneseným, či napsaným slovem a uskutečněnými činy /bod 2 a/
• Vůči omezení pohybu při odjezdu, návratu i projíždění danou zemí /bod 2b/
• Celní a devizová kontrola, jimiž disponují zástupci cizích vlád při dočasných oficiálních misích /bod 3/
• Na dotyčné osoby se bude nadále vztahovat imunita vůči právním postupům v souvislosti se slovy vyřčenými nebo napsanými a veškerými počiny uskutečněnými při výkonu jejich funkcí i tehdy, kdy dotyčné osoby již nebudou tyto funkce zastávat /bod 5/

Proč by měl mít někdo vyšší imunitu jako náš prezident, poslanci či senátoři?

Článek 3 – Definice
“ženami” se rozumí i dívky mladší 18 let /bod f/

Tak zde bych se chtěla více zastavit. Podle Úmluvy o právech dítěte, která byla podepsána v New Yorku 30. září 1990, je do 18 let mladistvý a od 18 let dospělou ženou či mužem. Proč se zde ženou rozumí dívka mladší 18 let? Navíc pokud by byla ženou, mladší jak 18 let, kde je nejnižší věková hranice? Je ženou od narození, nebo od 2, 5, 10 let? Co pro takovou „ženu“ plyne z této Úmluvy? Sňatky, porody?
Proč se zde mluví o ženě, když má méně než 18 let? Kde jsou chlapci? Ti jsou muži až od 18 let? Proč je zde taková nadřazenost žen nad muži?
V rámci této definice, upraví i Ústavu, listinu základních práv a svobod a i Úmluvu o právech dítěte. Dívka bude ženou od narození a chlapec mužem od 18 let?
Máme v zákoně plnoletost od 18 let a jak toho docílit? Jednoduše. V dalším odstavci se píše:

Článek 4 – Základní práva, rovnost a nediskriminace
1 Strany učiní nezbytná legislativní i jiná opatření, díky nimž budou podpořena a ochráněna právo kohokoliv, obzvláště žen, na život prostý násilí jak ve veřejné, tak v soukromé oblasti.
2 Strany odsuzují veškeré formy diskriminace žen a bezodkladně přijmou legislativní i jiná opatření, aby jí zabránily, obzvláště pak:
– zakotvením principu rovnosti mezi ženami a muži do svých ústav či jiného vhodného právního kodexu a zajištěním jeho uplatňování v praxi;

Takové rovnosti, kdy dívka mladší 18 let je ženou a chlapec zůstává chlapcem?

Článek 6 – Politika citlivá k genderovým problémům
Strany se zaváží, že při implementaci a vyhodnocování dopadu ustanovení této úmluvy budou zohledňovat genderové hledisko a že budou prosazovat a aktivně naplňovat politiku rovnosti a dělby pravomocí mezi ženami a muži.

Článek 8 – Finanční zdroje
„Strany vydělí přiměřené finanční a lidské zdroje pro náležité uplatňování integrované politiky, opatření a programů zaměřených na prevenci a potírání veškerých aktů násilí

spadajících do působnosti této úmluvy, a to i těch, jež zajišťují nevládní organizace a občanská společnost.“

Istanbulská smlouva je zneužitelná a podmiňuje odvod finančních prostředků ze státního rozpočtu do neziskového sektoru.

Článek 10 – Koordinační orgán
1 Strany určí nebo vytvoří jeden či více oficiálních orgánů, jež budou zodpovědné za koordinaci, implementaci, monitoring a vyhodnocení strategie a opatření cílených na prevenci a potírání veškerých forem násilí, spadajících pod tuto úmluvu.

Článek 11 – Sběr dat a výzkum
1 Za účelem implementace této úmluvy se strany zavazují, že: a budou v pravidelných intervalech shromažďovat rozptýlené relevantní statistické údaje o případech jakékoli formy násilí spadajícího do působnosti této úmluvy;
b budou podporovat terénní průzkum veškerých forem násilí spadajících do působnosti této úmluvy a studovat jeho základní příčiny a důsledky, výskyt a podíl usvědčených
pachatelů, a také účinnost opatření učiněných při implementaci této úmluvy
2 Strany se zasadí o to, aby byly v pravidelných časových intervalech prováděny průzkumy populace s cílem vyhodnotit prevalenci a trendy různých forem násilí, které spadají do působnosti této úmluvy.

Nárůst orgánů, statistických hlášení, administrativy, dalších úředníků. Nevytváří žádný zisk.

Článek 12 – obecné závazky
Strany podniknou nezbytná opatření pro podporu sociálních a kulturních vzorců chování žen a mužů s cílem vymýtit předsudky, zvyky, tradice a další praktiky, jež jsou založeny na předpokladu podřízenosti ženy anebo na stereotypním pojímání rolí žen a mužů.

Smlouva nadále přesně nedefinuje pojem „stereotypní pojímání rolí žen a mužů“, pod který lze „schovat“ v podstatě cokoliv. Právě v tomto bodě je Istanbulská smlouva zneužitelná a společensky nebezpečná.

V naší Úmluvě práv dítěte je psáno: děti vyžadují zvláštní pozornost, berouce náležitý ohled na význam tradic a kulturních hodnot každého národa.

Tyto dvě úmluvy si odporují, od čl.5 a výše je, skoro v každém článku napsáno: strany podniknou nezbytná legislativní či zákonodárná opatření pro prosazení, podporu…

Nárůst legislativy, zákonů a opatření.

Článek 14 – Vzdělání
„Tam, kde to bude vhodné, podniknou strany kroky k tomu, aby ve formálních osnovách na všech úrovních vzdělávání existoval materiál k tématům, jako je rovnoprávnost žen a mužů, nestereotypní genderové role, vzájemný respekt, nenásilné řešení konfliktů v mezilidských vztazích, genderově podmíněné násilí vůči ženám a právo na osobní integritu, to vše uzpůsobeno rozvíjejícím se schopnostem žáků.“

Istanbulská úmluva je přímým zásahem do školství a vzdělávání mládeže. Na základě této úmluvy mají být děti poučováni o „nestereotypních genderových rolích“, což je snaha o

indoktrinaci dětí vedoucí k „genderové neutralitě“ a vzniku jakéhosi třetího pohlaví. Praxe západních zemí hovoří jasně. Tam si děti v raném věku vývoje „mohou vybrat“ vlastní pohlaví, což je naprosto společensky, morálně, kulturně a historicky nepřijatelné. Jasným důkazem tomu je například příručka pro pedagogy dětí předškolního věku schválená berlínským senátem „Murat hraje princeznu, Alex má dvě matky a Sophie se nyní jmenuje Ben“1.

Článek 16
3. Při zajišťování kroků uvedených v odstavcích 1 a 2 budou strany dbát na to, aby prvořadým zájmem byla bezpečnost, podpora a ochrana lidských práv obětí, a tam, kde to bude vhodné, budou tyto programy koncipovány a realizovány v těsné součinnosti se speciálními službami určenými obětem násilí.

Článek 26 – Ochrana a podpora dětských svědků
1 Strany učiní nezbytná legislativní či jiná opatření, aby při poskytování ochrany a pomoci
obětem byla patřičně zohledněna práva a potřeby dětských svědků veškerých forem násilí
spadajících do působnosti této úmluvy.
2 Opatření učiněná v intencích tohoto článku budou zahrnovat psychologické poradenství
přizpůsobené věku dětských svědků veškerých forem násilí, spadajících do působnosti této
úmluvy, a budou patřičně zohledňovat nejlepší zájmy dítěte.

Od slovem ochrana lidských práv obětí…..v součinnostmi se speciálními službami…. Zohledňování nejlepších zájmů dítěte..
Kde byla přijata IÚ jsou odebírány děti z rodin z neopodstatněných důvodů i na základě pouhých domněnek /čl.27/, což je ve výsledku kradení dětí z rodin. V Anglii bylo odebráno 110 000 dětí za rok 2017, převážně z polských rodin, protože je vychovávali v duchu svých tradic, jak jsou zvyklí a členové speciálních služeb, posuzovali takové situace subjektivně. Tak byl polské rodině zbytečně odebrán i chlapec a dán k adopci homosexuálnímu páru.
Navíc je zde velký prostor k zbytečné adopci a jen se podporuje byznys s dětmi. V roce 2015 byl v Bruselu „trh“ s dětmi, kde byly nabízeny děti do 60 000 do 120 000 dolarů. Kde se asi berou tyto děti?

Článek 27 – Ohlašování
Strany učiní nezbytná opatření k vybídnutí kohokoli, kdo se stal svědkem aktu násilí spadajícího do působnosti této úmluvy, anebo kdo má rozumný důvod se domnívat, že takovýto akt byl spáchán anebo lze očekávat, že bude spáchán v budoucnu, aby tuto skutečnost ohlásil kompetentním organizacím či úřadům.

Článek 28 – Ohlašovací povinnost odborníků
Strany učiní nezbytná opatření k tomu, aby pravidla důvěrnosti vyplývající ze zákonů dané země nebránila pracovníkům určitých profesí, při respektování vhodných podmínek, ohlásit kompetentním organizacím či úřadům, že mají důvodné podezření že došlo ke spáchání závažného násilného činu, spadajícího do působnosti této úmluvy, a lze do budoucna očekávat, že budou spáchány další závažné násilné činy.

Zde je velká zneužitelnost Istanbulské úmluvy, kdy na základě domněnek a očekávání, že by byl v budoucnu spáchán trestný čin, jsou odebírány děti z rodin, je to faktická krádež. také to vede k vyřizování „účtů“ mezi znesvářenými sousedy, rodinou, udat může kdokoliv.

Článek 30 – Odškodnění

1 Strany učiní nezbytná legislativní i jiná opatření, aby bylo obětem zajištěno právo vymáhat odškodnění od pachatelů jakýchkoli prokázaných přečinů, spadajících do působnosti této úmluvy.
2 Těm, kteří utrpěli natolik závažnou fyzickou újmu či poškození zdraví, že k odškodnění nepostačují zdroje od pachatele, pojišťovny či ze státem financovaného systému zdravotního a sociálního zabezpečení, bude přiznáno přiměřené odškodnění od státu.

Opět zneužitelnost Istanbulské úmluvy, neoprávněného obohacování. Platit bude stát.

Zneužitelnost smlouvy spočívá v širokých pojmech:

• mladší 18 let
• legislativní a jiná opatření
• veškerá relevantní opatření směřující
• všemi relevantními agenturami, institucemi a organizacemi
• podle nezbytnosti zahrnovat všechny relevantní aktéry, například
• vydělí přiměřené finanční a lidské zdroje
• vytvoří jeden či více oficiálních orgánů
• pravidelných intervalech shromažďovat rozptýlené relevantní statistické údaje náležitým instancím
• jenž může být škodlivý
• před dalšími násilnými činy
• k příhodným mechanismům pro podávání individuálních/kolektivních stížností
• bude poskytnuto v rozumné lhůtě.

Česká republika má v otázce prevence a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí vlastní zákonné prostředky, které jsou v souladu s mezinárodními smlouvami. Lidská práva zaručuje Ústava České republiky společně s Listinou lidských práv a svobod. Istanbulská úmluva je z těchto důvodů zbytečná a diskriminuje práci a činnost již stávajících organizací zabývajících se tímto tématem, což potvrzují organizace ze Slovenska.

Globální kompakt
Globální pakt o migrantech a uprchlících & Globální pakt o bezpečné, řádné a pravidelné migraci

V červenci dostanou vlády členských států OSN na stůl první „Globální pakt o migrantech a uprchlících“, jenž má být jako součást Globálního kompaktu v návaznosti na Agendu 2030 pro udržitelný rozvoj ratifikován v září tohoto roku a poté v prosinci tohoto roku má dojít k ratifikaci „Globálního paktu o bezpečné, řádné a pravidelné migraci“, čímž bude přijetí a implementace Globálního kompaktu do našeho právního řádu završena.

Po ratifikaci Globálního kompaktu dojde k legálnímu obcházení našich národních azylových zákonů a převzetí pravomocí v otázce migrační politiky mezinárodními a neziskovými organizacemi. Stavebními kameny Globálního kompaktu jsou mezinárodní deklarace, kde mezi ty nejzásadnější patří Newyorská deklarace o migrantech a uprchlících, přijatá 19. Září 2016 za vlády Bohuslava Sobotky, Usnesení Evropského parlamentu o pokroku v iniciativě globálních paktů OSN o bezpečné, řízené a legální

migraci a o uprchlících, pro které 18. dubna 2018 v Evropském parlamentu bohužel hlasovali všichni europoslanci za Vaší stranu ANO a které bylo přijato a další mezinárodní
deklarace, nevyjímaje schválené Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj v roce 2015. Do otázky ratifikace Globálních paktů spadá i Marrákešská deklarace, která se hned ve svém prvním odstavci odvolává na deklaraci Newyorskou.

V Newyorské deklaraci se v bodě 63. signatáři zavázali k procesu jednání na mezinárodní úrovni vedoucí k přijetí Globálního kompaktu.

Newyorská deklarace jednoznačně podporuje migraci do Evropy a převod pravomocí v otázce migrační politiky na mezinárodní a neziskové organizace a to v následujících bodech:

Signatáři Newyorské deklarace:

– uznali bezpečnou, řádnou a pravidelnou migraci přínosnou (4, 11, Příloha II 4)
– uznali podporu rozsáhlých pohybů uprchlíků a migrantů (11, 54, 57)
– podporují mezinárodní agenturu pro migraci a převod pravomocí na mezinárodní organizace (49, 78)
– uznali úvahy o usnadnění slučování rodin (54, 79)
– uznali stejný přístup k uprchlíkům a migrantům na základě lidských práv (5, 6, 13, 16, 21, 41, 66)
– zvažují revizi národní migrační politiky (33, 45)
– slíbili podporu lidem, kteří se účastní a budou chtít účastnit velkých pohybů (11, 23)
– vyzvali neziskový sektor ke spolupráci a podpoře (15)
– zavázali se k finanční podpoře neziskového sektoru (Příloha 6a, 6b)
– deklarovali řádnou, bezpečnou, pravidelnou a odpovědnou migraci a mobilitu lidí (16)
– přijali doporučení stanovit programy pro znovuusídlení (přesidlování) (78, Komplexní rámec 15, Komplexní rámec 16)
– povinné kvóty – sdílení zodpovědnosti (Komplexní rámec 1, Komplexní rámec 16)
– dohodli se na jednání a přijetí Globální dohody o bezpečné, řádné a pravidelné migraci v roce 2018 (3.23)

Od Newyorské deklarace v minulosti odstoupilo Maďarsko a Spojené státy americké a oba státy se stáhly z příprav Globálního paktu o migraci, neboť je neslučitelná s jejich migrační politikou!

Usnesení Evropského parlamentu o pokroku v iniciativě globálních paktů OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a o uprchlících se rovněž odkazuje na Newyorskou deklaraci a schvaluje veškeré její body. Evropský parlament navíc v bodě 19 žádá de facto o legalizaci kriminální činnosti neziskových organizací, čímž jim zaručuje imunitu, v bodě 20 vyzývá k masovému rozvoji přijímání imigrantů a plnění kvót na jejich přerozdělování, v bodě 24 trvá na tom, že by měla být migrační politika postavena na lidských právech (což se neslučuje s našimi právními předpisy), v bodě 26 opět ignoruje negativa a problémy spojené s migrací a uznává její oboustranný přínos a v bodě 28 dokonce uznává migraci jako účinný nástroj proti chudobě.

Vážený pane premiére, v médiích a na veřejnosti jasně a zřetelně zaujímáte nesouhlasné stanovisko s přijímáním imigrantů na území České republiky na základě povinných kvót nebo

nařízení či požadavky mezinárodních společenství a organizací. My Vás žádáme a vyzýváme ,aby jste zaujal jasné stanovisko v otázce ratifikace Globálních paktů a zabránil
jejich ratifikacím. Dále Vás žádáme a vyzýváme, aby vláda po vzoru Maďarska a USA odstoupila od všech pro-imigračních deklarací.
Chceme a trváme na tom, aby migrační a azylová politika nadále zůstala jen a pouze v pravomoci státu, nesouhlasíme se změnou azylové a migrační politiky České republiky.

Všechny zde zmíněné smlouvy obsahují společné, naprosto neakceptovatelné body, jakými jsou: převod pravomocí státu na neziskový sektor, navýšení rozpočtu neziskovému sektoru, imunita neziskovému sektoru atd… Občané České republiky si volí v demokratických volbách své zástupce z řad politických stran, kteří jako jediní mají právoplatný mandát vykonávat k tomu vytvářet a uplatňovat národní legislativu. Je naprosto neakceptovatelné, aby tento mandát přešel do rukou neziskového sektoru.

Ve dnech 21. a 22. června 2018 pořádáme na Klárově veřejnou protestní akci a tímto Vám nabízíme prostor, aby jste se mohl k daným mezinárodním smlouvám veřejně vyjádřit. Věříme, že zvítězí zdravý rozum a že nedopustíte totální rozklad a rozpad nejen společnosti, ale celého státu.

S uctivým pozdravem

Jiří Černohorský

Zdeněk Chytra

Ivana Schneiderová

Posted in EU Tagged

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *