Význam pojmů – další důvod proč odmítáme Istanbulskou úmluvu

Genderový mainstreaming, LGBT nebo surogátní mateřství. Co tyto pojmy vlastně znamenají?

 

V Istanbulské úmluvě se setkáváme s výrazem „gender“, jehož pravý význam zná málokdo. A  co je ještě zajímavější, na jeho výkladu se neshodnou ani samotní „genderisté“. Náhradní, nebo li surogátní mateřství je pojem, o kterém má většina společnosti pouze povrchní informace. Tento pojem je často zmiňován v souvislosti s Manželstvím pro všechny. Přinášíme Vám trochu hlubší rozbor některých pojmů spojovaných právě s plánovanými kontroverzními legislativními změnami.

 

Gender / genederismus / genderová identita:

 

Slovo gender původně určovalo rody – on, ona, ono. Postupem času byl význam pojmu gender přeměněn na význam pocitový – člověk si svůj gender (nebo také genderovou identitu) vybírá sám podle toho, jak, čím a kým se cítí v danou chvíli být. Gender odporuje biologické identitě, nezáleží zde na biologickém pohlaví (muž nebo žena), stejně tak nezohledňuje sexuální orientaci člověka.

 

Počty genderových identit se různí,  některé zdroje uvádí 70, jiné 122 a dokonce dnes i nalezneme počet 350 genderových identit, které jsou feministickými a genderistickými skupinami záměrně zaměňovány za „pohlaví“ . Ze 30 genderistů jich 15 má pro pojem gender jinou definici, ani oni se mezi sebou neshodnou na jednotném výkladu tohoto pojmu.

 

Genderismus má na západě a v USA již dnes drtivý dopad hlavně na dospívající mládež. Díky jeho šíření a propagaci hlavně skrze sociální sítě dodává dospívajícím jedincům pocit být ve společnosti něčím vyjímečný. Jako příklad můžeme uvést příběh Alexe, o kterém psal německý mainstreamový deník Die WELT. Tento příběh končí sebevraždou mladého člověka.

 

Gender-fluid (fluidní pohlaví=proměnlivé pohlaví)

 

Jak již název napovídá, jedná se o genderovou identitu, která je u jedince proměnlivá. Když se člověk cítí být mužem, vybere si toto „sociální pohlaví“ a identifikuje se s ním. Poté se rozhodne být ženou a začne se identifikovat jako žena. Tyto střídavé změny genderu provádí na základě svého rozhodnutí podle toho, jak, kým a čím se zrovna cítí být. Tento druh genderové identity je silně propagován mezi hlavně mezi dospívajícími.

 

LGBT

 

LGBT- je zkratka označující lesby, gaye, bisexuály a transgender osoby. Zkratka tak zahrnuje osoby s menšinovým sexuálním zaměřením vůči heterosexuálnímu zaměření (LGB) a osoby s menšinovou sexuální či genderovou identitou (T, – trans-, příp. též IQ). Užívá se obvykle k souhrnnému označení komunit či hnutí těchto osob a termínů s nimi souvisejících.

 

Prague Pride – LGBT – 2019 – Zdroj: YouTube screenshot

 

LGBT lobby prosazuje práva sexuálních menšin na úkor většiny. Již se nejedná o požadavky tolerance (ta poskytuje prostor pro kritiku), ale o požadavky na akceptování nejen sexuální nebo genderové identity, a hlavně o zasazení těchto požadavků do legislativy. Zde již většinová společnost ztrácí jakoukoliv možnost kritiky, protože kritické hlasy jsou kriminalizovány. Pokud tedy přijde nezletilé dítě za rodičem s požadavkem o změnu pohlaví (nemusí se ještě jednat o operativní nebo medikamentní zákrok), musí bez odporu rodiče takového dítěte jeho požadavek akceptovat a podřídit se mu.

 

Na západě je LGBT ideologie silně propagována i mezi dětmi:

 

 

Pochody „hrdosti“ Prague Pride

 

Jedná se o pochody sexuálních menšin v Praze a dalších velkých městech organizované LGBT neziskovými organizacemi s pomocí dalších zájmových skupin, například gender lobby. Letos se již po šesté pochodu účastnila Československá komunita pedofilů, která chtěla ukázat svou účastí, že je také sexuální komunitou (ČEPEK). České gender lobby již pedofílii zařazují mezi sexuální orientace, kde argumentují oddělením sexuální orientace od násilí páchaném na dětech a pedofily řadí do LGBT+ skupiny, kde pedofilové zaujímají právě místo pod +. Prague Pride podporují veřejně také Satanisté.

 

Genderový mainstreaming

 

Byla to původně strategie, jejímž cílem mělo být dosažení rovného postavení žen a mužů. Tento pojem byl celosvětově poprvé použit v roce 1985, konkrétně na 3. světové konferenci o ženách konané v Nairobi. Od roku 1999, kdy byl ustanoven v Amsterodamské smlouvě, je jako závazný princip platný pro všechny členské státy Evropské unie. Evropská rada umocnila závazek týkající se gender mainstreamingu v roce 2006 přijetím Evropského paktu pro rovnost žen a mužů. Tématu genderového mainstreamingu se ale v posledních letech chytly radikální liberální skupiny, jako jsou feministická uskupení, gender a LGBT lobby, které původní záměr strategie rozšířily o další skupiny osob, které se identifikují i mimo biologická pohlaví (tedy muže a ženu). Dále se tyto skupiny snaží o zvýhodňování pozic žen ve společnosti na úkor mužů, kdy mnoho postupů vůči mužům je diskriminační a znevýhodňuje je. Jedná se o nejvyšší společenská postavení, jako jsou například nejvyšší pozice v různých firmách, státních i mezinárodních institucích a dále na politických postech. Na ženy ze středních a nižších vrstev není brán zřetel.

 

Propagace gender mainstreamingu v USA – Chlapec Desmond – Zdroj: YouTube screenshot

 

Podle Evropské komise „gender mainstreaming neznamená, že by se snahy na podporu rovnosti měly omezovat jen na zavádění zvláštních opatření na pomoc ženám, ale představuje mobilizaci všech všeobecných politik a opatření specificky za účelem dosažení rovnosti, a to tak, že se již ve fázi plánování berou aktivně a otevřeně v úvahu jejich možné účinky na příslušnou situaci mužů a žen (genderová perspektiva). To znamená systematicky zkoumat opatření a politiky a brát v úvahu tyto možné účinky při jejich definování a implementaci“.

 

Český ekvivalent výrazu gender mainstreaming zní genderová rovnost či rovnost mužů a žen. Přesně odpovídající překlad ale český jazyk, podobně jako jiné evropské jazyky, nemá, a proto i v češtině se hovoří o gender mainstreamingu.

 

Náhradní (surogátní) mateřství

 

Náhradní mateřství představuje proces, kdy je embryo biologických rodičů vloženo do dělohy náhradní matky. Náhradní matka je žena, která odnosí plod a porodí dítě pro biologické rodiče a která souhlasila s tím, že se po narození vzdá rodičovských práv a povinností k tomuto dítěti a biologickým rodičům umožní, aby si dítě nezrušitelně osvojili (adoptovali ho). Používá se ve výjimečných případech jako léčba neplodnosti za pomoci náhradní matky. LGBT lobby usiluje o možnost rozšíření této možnosti pro LGBT páry na bázi komerčního využití, kdy si páry stejného pohlaví budou dítě moci jednoduše „koupit“. Odpadnou zde dvě z hlavních kritérií využití této možnosti, a to, že je užívána pouze ze zdravotních důvodů a že oba rodiče jsou biologičtí. Dva muži a dvě ženy se totiž biologickými rodiči stát nikdy nemohou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *