Divíme se, že nás lidé nechápou, když závěrečné práce vysokoškoláků jsou na tyto témata?

Student: Jan Dužda
Název absolventské práce: Sexuální a vylučovací slovní zásoba a kontexty jejího užívání v romštině
Anotace: Tato bakalářská práce pojednává o užívání sexuální a vylučovací slovní zásoby v komunitě rokycanských Romů v různých jazykových situacích. Z hlediska funkce sexuální a vylučovací slovní zásoby poukazují na různé kontexty užití a narážím také na tabuizované situace. Závěrečná část bakalářské práce analyzuje výskyt sexuální a vylučovací slovní zásoby v různých sférách romského umění.
Vedoucí práce: Mgr. Michael Beníšek
Škola: Univerzita Karlova — Filozofická fakulta obor studia: Romistika (ROM)
Cikánský fekálismus — na levičáckých humanitních oborech je to vědecky hodnotné téma. Autor za tuto práci získal diplom a titul Bc.


Student: Jiří Bartoš
Název diplomové práce: Gay pornografie jako afirmace a jako parodie. Genderové aspekty gay pornografie
Anotace: Cílem práce je analýza gay pornografie z genderového pohledu, která zkoumá ukotvovací procesy genderových a sexuálních stereotypů a současně možnosti a prostory pro jejich subverzi či alternativní čtení. Dále se tato práce zaměřuje na zkoumání role, jakou potenciálně afirmativní nebo parodická pornografie sehrává ve vztahu ke gay aktivismu a emancipačnímu hnutí. Za tímto účelem tvoří empirickou část práce analýza náhodně vybraných gay pornografických snímků české provenience z vybraných vývojových etap tohoto žánru.
Vedoucí práce: doc. Věra Sokolová, Ph.D.
Oponentura: Mgr. Zdeněk Sloboda (levičácký gay-aktivista, člen Rady vlády pro lidská práva)
Škola: Univerzita Karlova — Fakulta humanitních studií — Katedra genderových studií
Obor studia: Genderová studia (GS)
„Koukat na gay-porno a hodnotit ho z „genderového“ pohledu. To je panečku věda. Autor za tento hnus získal akademický titul Mgr.“


Student: Barbora Lagová
Název diplomové práce: Figura kyborga v diskurzu kyberfeminismu
Anotace: Magisterská diplomová práce bude zkoumat podoby a funkce figury kyborga v diskurzu kyberfeminismu. Zaměříme se na období začínající rokem 1983, kdy Harraway publikovala esej A Cyborg Manifesto, těžiště práce bude tvořit výzkum figury kyborga v kyberfeminismu a kyberfeministickém umění 90. let.
Škola: Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta
Obor: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Státní zkouška proběhla 10. 6. 2015. Autorka obdržela titul Mgr.


Student: Václav Pecl – Pecl je aktivista, mluvčí iniciativy „Brno blokuje“ a organizátor brněnské demonstrace na podporu imigrantů 26. 6. 2015
Název diplomové práce: Duhová rodina živoucího světla a lásky
Anotace: Duhová rodina živoucího světla a lásky.
Práce se věnuje popisu mezinárodního hnutí zvaného Rainbow Family of love and Living Light.V práci používám metodu zúčastněného pozorování a strukturované rozhovory. V další části se věnuji historii a sociálním institucím.
Škola: Filozofická fakulta v Brně, obor Etnologie
Opravdu velmi přínosná vědecká práce. Proto za ni obdržel titul Mgr.


Student: Sabina Netíková
Název diplomové práce: Výuka tématu homosexualita a prevence homofobie na druhém stupni základní školy
Anotace: Diplomová práce pojednává o důležitosti vyučování těchto témat již na základní škole. V teoretické části se zabývám psychosexuálním vývojem člověka. Dále se věnuji homosexualitě z hlediska jejího vzniku, výskytu v populaci, otázkami sebepřijetí a homosexuálního partnerství a rodičovství. Součástí práce je návrh preventivního programu, který pedagogům pomůže žáky s tématy homosexualita a homofobie seznámit zábavnou formou s prvky zážitkové pedagogiky.
Škola: Masarykova univerzita — Pedagogická fakulta
Obor studia: Učitelství pro základní školy
Absolventka teď bude učit děti a propagovat deviace na základní škole?


Student: Lucie Sigmundová
Název diplomové práce: Vývoj změny vztahu k vlastnímu tělu u transsexuálů
Anotace: Diplomová práce se zabývá vývojem vztahu k vlastnímu tělu u transsexuálů. Teoretická část s důrazem na nedávné výzkumy pojednává o oblastech vztahujících se k výzkumu — transsexualismu se zvláštním zřetelem na proces přeměny pohlaví a vztahu k vlastnímu tělu.
Druhou částí její práce byl opět praktický „vědecký“ výzkum. Podívejte, jak autorka dokáže filozoficky okecat to, že seděla s několika devianty v kavárně a žvanila o jejich úchylkách: Cílem kvalitativního výzkumu bylo porozumět vývoji vztahu k vlastnímu tělu lidí, kteří sami sebe identifikují jako transsexuály. Výzkumu se zúčastnilo sedm osob. Data získaná z narativních interview byla analyzována z hlediska holisticko-obsahové perspektivy. Respondenti do vyprávění vnášeli také téma akceptace a smíření, téma sexuality atd. Tak to je ten „moderní“ výzkum na moderních humanitních fakultách v režimu moderních západních humanistických hodnot.
Škola: Masarykova univerzita — Fakulta sociálních studií
Obor studia: Psychologie — magisterský
Zkouška proběhla 10. 6. 2013, autorka získala titul Mgr.


Student: Adéla Lábusová
Název diplomové práce: Romský revenant — mulo jako dogma
Anotace: Práce se tematicky zaměřuje na studium víry v duše zemřelých u Romů. Teoreticky se práce zabývá důsledky uplatnění konkrétních metodologických přístupů na pojetí tradice na příkladu víry v muly — romské revenanty. K tomuto zpracování slouží teoreticky zaměřená sekundární pramenná literatura.
Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Jan Červenka, Ph.D.
Oponentura: Yasar Abu Ghosh
Škola: Univerzita Karlova — Filozofická fakulta (FF)
Obor studia: Etnologie — Romistika (ETN ROM)
Autorka získala titul Mgr. Autorka je aktivistka z Člověka v tísni a bojuje za multikulturní vzdělávání.


Student: David Tišer
Název diplomové práce: Homosexualita u Romů
Anotace: Cílem této bakalářské práce bylo poskytnout dostatek základních informací o romské LGBT komunitě žijící v České republice. Přiblížit osudy lidí, kteří jsou vystavováni vícenásobné diskriminaci a zmapovat, zda se mění vztah romské společnosti k LGBT menšině.
Škola: Univerzita Karlova — Filozofická fakulta (FF)
Obor studia: Romistika (ROM)
David Tišer je homosexuálně-romský aktivista, nyní zaměstnán na úřadu vlády v pro-menšinových korytech.
Karel IV. se musí v hrobě obracet, když vidí, jaká hniloba se šíří na univerzitě, jež nese jeho jméno.


Student: Jan Kratochvíl
Název diplomové práce: Marxismus, neomarxismus — přístupy ke vzdělání
Anotace: Práce se zabývá vzděláváním v sociologickém a filosofickém kontextu. Vychází přitom z marxistického resp. neomarxistického pohledu, který je představen v první části. Pozornost je věnována zejména myšlenkám spojeným s Marxovou teorii dějin a odcizováním člověka v kapitalismu.
Škola: Univerzita Karlova — Filozofická fakulta (FF)
Obor studia: Pedagogika — Andragogika a personální řízení (ANPR)


Student: Štěpán Mairovský
Název diplomové práce: Neúplný feminismus, stopy ekofeminismu v díle a myšlení Milana Machovce, Hany Librové, Luby Lacinové a Mirka Vodrážky
Vedoucí práce: prof. Dr. Pavel Barša, M.A.
Oponentura: PhDr. Ondřej Slačálek
Škola: Univerzita Karlova — Filozofická fakulta (FF) — Ústav politologie
Mairovský je pro-uprchlický aktivista a intelektuál ze Strany Zelených Praha 1, vystudoval několik oborů v Praze a Brně.


Student: Tereza Cachová
Název diplomové práce: Ženy v Asociaci protifašistických skupin aneb „Nejde jen o to, aby i holky mohly mlátit nácky“
Anotace: Cílem mé diplomové práce je zjistit, jaké je postavení ženy v české Asociaci protifašistických skupin (APFS). Zajímá mne, jak gender ovlivňuje a limituje účast žen na životě hnutí. Diplomová práce si současně klade záměr popsat vnitřní fungování vybrané antifašistické organizace.
Vedoucí práce: Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.
Oponentura: PhDr. Marta Kolářová, Ph.D.
Škola: Univerzita Karlova — Fakulta humanitních studií — Katedra genderových studií
Obor studia: Genderová studia (GS)
Autorka získala titul Mgr.


Student: Eliška Vokounová
Název diplomové práce: Genderová analýza filmu Sněhurka a lovec
Anotace: V této diplomové práci se zabývám genderovou analýzou filmu Sněhurka a lovec, který vyšel v roce 2012. První část práce věnuji představení teorie a metodologie, ze které pak vycházím v analytické části. Primární základ tvoří feministické teorie, konkrétně se pak věnuji především kritické feministické archetypální analýze a metodě vzdorného čtení.
Škola: Univerzita Karlova — Fakulta humanitních studií — Katedra genderových studií
Obor studia: Genderová studia (GS)
Autorka získala titul Mgr.


Student: Ivo Jašek
Název diplomové práce: Romský holocaust
Anotace: Diplomová práce „Romský holocaust“ se zabývá perzekucí, vězněním a vyhlazováním Romů, žijících v Evropě. Praktická část obsahuje zpracované přípravy výuky tématu romského holocaustu v hodinách Občanské výchovy na druhém stupni základních škol, které je možné k výuce použít.
Škola: Mas. univerzita Brno — Pedagogická fakulta
Obor studia: Učitelství pro základní školy
Absolvent teď bude učit děti Občanskou výchovu a infikovat je protinárodní neomarxistickou ideologií. Ačkoliv žádný „rómský holokaust“ nikdy nebyl, na univerzitách se jeho „výzkumem“ zabývají desítky levičáků.


Student: Nela Armutidisová (odbornice a koordinátorka z Amnesty International)
Název diplomové práce: Panenství jako sociálně a kulturně podmíněný fenomén
Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou fenoménu panenství z perspektivy sociální a kulturní antropologie. Kriticky se staví k uměle vykonstruované dichotomii přírody a kultury, která má vliv na vytvoření konstruktu „přirozenosti“ těla a panenství.
Škola: Mas. univerzita Brno — Fakulta sociálních studií
Obor studia: Sociologie/Genderová studia, Sociální antropologie


Student: Jitka Pecharová
Název diplomové práce: Menstruace tajná a tajená
Anotace: Autorka se v práci zabývá menstruací jako kulturním konstruktem. Vychází z genderové perspektivy a perspektivy feministické antropologie. Popisuje, jakým způsobem je utvářena sociální podoba menstruace. Autorka identifikuje společenské jevy, které se podílejí na utváření obrazu menstruace, sexualizaci a medikalizaci.
Škola: Mas. univerzita Brno — Fakulta sociálních studií
Obor studia: Sociální politika a sociální práce/Sociální antropologie


Naše poznámka:

Někteří lidé o nás prohlašují, že šíříme hoaxy a fejky. Tyto a další práce lze dohledat na serverech příslušných škol, např. ZDE: https://dspace.muni.cz/

Některé zprávy nevyhledávám, lidé mi je sami posílají. Názor si udělejte sami.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *