/ About Us / O nás /

Click on the flag to select a language:

 
 

English
English

The Traditional Family Association / Tradiční rodina z.s.

 
The Traditional Family Association was founded in 2018 in response to a global aggressive campaign led by political, activist and media interest groups. These groups aim to change the attitudes and mentality of society (as outlined in the Istanbul Convention, for example), to destroy the traditional family and trample on its meaning and values. Functional family ties are an essential part and, above all, a building block of a well-functioning and prosperous society. Therefore, the protection of the traditional family is absolutely essential. The aim of the Traditional Family Association is to defend the proven values on which our society is built.

Our work:

 

2024


Thanks to the pressure we and other organisations put on the legislature, the original proposal to amend the Civil Code“, which equated LGBT unions with „marriage“, including rights to children, was not adopted in the National Assembly. The institution of marriage remained intact and remains exclusively a union between a man and a woman. The privileged position of spouses in the adoption of children was also maintained.

Call „Senators, reject the ratification of the Istanbul Convention!“ (Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence), which we consider to be a gender ideological document.

The number of appeals sent: 146 286, the ratification of the Istanbul Convention in the Czech Republic was rejected by the Senate on 25 January 2024.

Benefit concert in support of the traditional family and in thanks for the rejection of ratification

 

2023

 

Call on members of the government to reject the referral of the ratification of the Istanbul Convention (Council of Europe Convention on Prevention of Violence against Women and Domestic Violence), which is a gender ideological document.


Establishing cooperation with the international organisation DAVIA, which brings together pro-family associations from all over the world and from all continents.

Petition to reject the ratification of the Istanbul Convention on the portal of the Government of the Czech Republic.

Seminar in the Chamber of Deputies on „Marriage for All and the Istanbul Convention“ (Council of Europe Convention on the Prevention of Violence against Women and Domestic Violence in the context of planned legislation).

Judicial translation of the Explanatory Memorandum of the Istanbul Convention and transmission to the policy makers of the Czech Republic.

Appearance in the discussion programme of the public media Czech Television in Michaela Jílková’s programme „You have the floor“.

Discussions with citizens in several cities of the Czech Republic.

Tour of 10 cities with the petition „Reject the ratification of the Istanbul Convention, it does not address violence against women, it is an ideological gender fraud“.

Participation in a discussion with the Czech Human Rights Commissioner Klara Šimáčková – Laurenčíková and Senator Ondřej Šimetka

Since 2019, we have been organizing marches for traditional family values. In November 2024 a lantern parade „Family Pride“.

We regularly appear in online and regional media.

 

2022

 

Appeal „Marriage for all is a precursor to plural marriage, reject it!“ (number of appeals sent: 40 154)

 

2021


Call „STOP the introduction of Barnevernet in the Czech Republic!“ (STOP the law allowing the removal of children without a court decision.)
Call for rejection of the draft amendment to the Civil Code 89/2012 Coll. „Marriage for All“.

2020

Call on members of the government to reject the ratification of the Istanbul Convention (number of calls sent: 72 670).

International petition Ordo Iuris against EU accession to the Istanbul Convention (petition by 24 pro-family organisations in Europe).

Internet petition for the constitutional anchoring of marriage as a union between a man and a woman and rejection of the proposal to amend the Civil Code 89/2012 Coll.

 

2019


Request for an investigation into the activities and prohibition of the „Original Play“ Foundation

Request for the translation and publication of the „Explanatory Report of the Istanbul Convention issued by the Council of Europe“

 

2018


Petition „We want to preserve the traditional family, we reject the ratification of the Istanbul Convention“


Publication and promotional activities


We place interesting articles and important topics related to family policy on the website and social networks of the association. We also publish in print in the regional press (circulation up to 1.5 million).


Outreach and educational activities


We raise awareness of the need to preserve traditional family values and the traditional family, i.e. the union of a man and a woman. Our work consists of informing society at seminars or cultural and social events. We have prepared a document for many requests from parents, „Request of the legal representative for disclosure about participation in school, extracurricular and extracurricular activities organized in the framework of education in primary/elementary school“, which helps parents to be better informed about what school and extracurricular activities their child will participate in, if organized by the school.


Petition actions


We have been actively campaigning against the ratification of the „Istanbul Convention“ for a long time and have managed to collect thousands of petition signatures, which we continuously forward to the Petition Committee of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic.


We call for public discussions


To achieve our objectives, we run campaigns that clarify our positions and also inform the public about facts that are often deliberately concealed or hidden from them.
 
 
Czech
Czech

Tradiční rodina z.s.


Spolek Tradiční rodina byl založen v roce 2018 v reakci na globální agresivní kampaň vedenou politickými, aktivistickými a mediálními zájmovými skupinami. Tyto skupiny mají za cíl změnit postoje a mentalitu společnosti (jak je uvedeno například v Istanbulské úmluvě), zničit tradiční rodinu, pošlapat její smysl a hodnoty. Funkční rodinné vazby jsou nezbytnou součástí a především stavebním kamenem dobře fungující a prosperující společnosti. Proto je ochrana tradiční rodiny naprosto zásadní. Cílem spolku Tradiční rodina je bránit osvědčené hodnoty, na kterých je naše společnost postavena. 

Naše práce:

2024

I díky tlaku, který jsme s dalšími organizacemi vyvíjeli na zákonodárný sbor nebyl v PS PČR přijat původní návrh změny Občanského zákoníku“, který stavěl LGBT svazky na roveň „manželství“ včetně práv k dětem. Institut manželství zůstal nedotčen a zůstává výhradně svazkem muže a ženy. Výsadní postavení manželů při adopcích dětí taktéž zůstalo zachováno.

Výzva „Senátoři, zamítněte ratifikaci Istanbulské úmluvy!“  (Úmluva Rady Evropy o prevenci boji proti násilí na ženách a domácímu násilí), kterou považujeme za je genderový ideologický dokument.
Počet odeslaných výzev:  146 286, ratifikace Istanbulské úmluvy v ČR byla Senátem zamítnuta 25.1.2024.

Benefiční koncert na podporu hodnot tradiční rodiny a poděkování za zamítnutí ratifikace.

2023

Výzva členům vlády k zamítnutí postoupení ratifikace Istanbulské úmluvy (Úmluva Rady Evropy o prevenci boji proti násilí na ženách a domácímu násilí), která je genderovým ideologickým dokumentem.

Navázání spolupráce s mezinárodní organizací DAVIA, která sdružuje prorodinné spolky z celého světa a ze všech kontinentů.

Petice za zamítnutí ratifikace Istanbulské úmluvy na portálu vlády České republiky.
Seminář v Poslanecké sněmovně na téma „Manželství pro všechny a Istanbulská úmluva“ (Úmluva Rady Evropy o prevenci boji proti násilí na ženách a domácími násilí v kontextu s plánovanou legislativou).

Soudní překlad Důvodové zprávy Istanbulské úmluvy a předání politikům České republiky.

Vystoupení v diskuzním pořadu veřejnoprávního média České televize v pořadu Michaely Jílkové „Máte slovo“.

Besedy s občany v několika městech České republiky.

Tour po 10 městech s peticí „Zamítněte ratifikaci Istanbulské úmluvy, násilí na ženách neřeší, je to ideologický genderový podvod“

Účast na diskuzi se zmocněnkyní pro lidská práva ČR Klárou Šimáčkovou  Laurenčíkovou a senátorem Ondřejem Šimetkou 

Od roku 2019 organizujeme pochody za tradiční rodinné hodnoty. V listopadu 2024 lampionový průvod „Family Pride“.

Pravidelně vystupujeme v internetových a regionálních médiích.

2022

Výzva „Manželství pro všechny je předstupeň sňatků více osob, zamítněte jej!“ (počet odeslaných výzev: 40 154)

2021

Výzva „STOP zavedení Barnevernetu v ČR! (STOP zákonu umožňujícímu odebírání dětí bez soudního rozhodnutí.)

Výzva k zamítnutí návrhu novely Obč. zákoníku 89/2012 Sb. „Manželství pro všechny“

2020

Výzva členům vlády k zamítnutí projednávaní ratifikace Istanbulské úmluvy (počet odeslaných výzev: 72 670)

Mezinárodní petice Ordo Iuris proti přistoupení EU k Istanbulské úmluvě (petice 24 prorodinných organizací Evropy)

Internetová petice za ústavní ukotvení manželství jako svazku muže a ženy a zamítnutí návrhu novely Občanského zákoníku 89/2012 Sb. „Manželství pro všechny“

2019

Žádost o prošetření činnosti a zákaz působení nadace „Original Play“

Žádost o překlad a zveřejnění „Důvodové zprávy Istanbulské úmluvy vydané Radou Evropy“

2018 

Petice „Chceme zachovat tradiční rodinu, odmítáme ratifikaci Istanbulské úmluvy“

Publikační a propagační aktivity

Zajímavé články a důležitá témata související s rodinnou politikou umisťujeme na web a sociální sítě spolku. Publikujeme také v tištěné podobě v regionálním tisku (náklad až 1,5 milionu kusů).

Osvětová a vzdělávací činnost

Zvyšujeme povědomí o potřebě zachování tradičních rodinných hodnot a tradiční rodiny, tedy svazku muže a ženy. Naše práce spočívá v informování společnosti na seminářích či kulturně-společenských akcích. Rodičům jsme na mnohé žádosti připravili dokument „Žádost zákonného zástupce o zveřejnění o účasti na školních, zájmových i mimoškolních aktivitách pořádaných v rámci výuky na ZŠ/SŠ“, který pomáhá rodičům lépe se informovat o tom, jakých školních a mimoškolních aktivit se jeho dítě zúčastní, pořádá-li je škola. 

Petiční akce

Dlouhodobě aktivně vystupujeme proti ratifikaci „Istanbulské úmluvy“, kdy se nám podařilo nasbírat tisíce podpisů petentů, které průběžně předáváme Petičnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 

Vyvoláváme veřejné diskuze

K dosažení našich cílů, vedeme kampaně, které objasňují naše postoje a informují  také veřejnost o skutečnostech, které jsou jí často záměrně zamlčovány nebo skryty.

 

 
 
French
French

L’Association de la famille traditionnelle / Tradiční rodina z.s.

L’Association de la famille traditionnelle a été fondée en 2018 en réponse à une campagne agressive mondiale menée par des groupes d’intérêt politiques, activistes et médiatiques. Ces groupes visent à changer les attitudes et la mentalité de la société (comme indiqué, par exemple, dans la Convention d’Istanbul), à détruire la famille traditionnelle et à piétiner sa signification et ses valeurs. Des liens familiaux fonctionnels sont un élément essentiel et, surtout, un élément constitutif d’une société qui fonctionne bien et qui est prospère. C’est pourquoi la protection de la famille traditionnelle est absolument essentielle. L’objectif de l’Association de la famille traditionnelle est de défendre les valeurs éprouvées sur lesquelles notre société est bâtie. 


Notre travail :


2024
 
 
Grâce à la pression que nous et d’autres organisations avons exercée sur le législateur, la proposition initiale de modification du code civil, qui assimilait les unions LGBT au „mariage“, y compris les droits des enfants, n’a pas été adoptée par l’Assemblée nationale. L’institution du mariage est restée intacte et demeure exclusivement une union entre un homme et une femme. La position privilégiée des époux dans l’adoption des enfants a également été maintenue.

Appel „Sénateurs, rejetez la ratification de la Convention d’Istanbul !“  (Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique), que nous considérons comme un document d’idéologie du genre.

Nombre d’appels envoyés : 146 286, la ratification de la Convention d’Istanbul en République tchèque a été rejetée par le Sénat le 25.1.2024.

Concert de bienfaisance pour soutenir les valeurs de la famille traditionnelle et remercier le rejet de la ratification.

2023

Appeler les membres du gouvernement à rejeter le renvoi de la ratification de la Convention d’Istanbul (Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique), qui est un document idéologique sur le genre.

Établir une coopération avec l’organisation internationale DAVIA, qui regroupe des associations pro-famille du monde entier et de tous les continents.

Pétition pour le rejet de la ratification de la Convention d’Istanbul sur le portail du gouvernement de la République tchèque.

Séminaire à la Chambre des députés sur „Le mariage pour tous et la Convention d’Istanbul“ (Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique dans le contexte de la législation prévue).

Traduction judiciaire de l’exposé des motifs de la convention d’Istanbul et transmission aux décideurs politiques de la République tchèque.

Apparition dans le programme de discussion des médias publics de la télévision tchèque dans l’émission de Michaela Jílková „Vous avez la parole“.

Discussions avec des citoyens dans plusieurs villes de la République tchèque.

Tournée dans 10 villes avec la pétition „Rejetez la ratification de la Convention d’Istanbul, elle ne résout pas la violence contre les femmes, c’est une fraude idéologique sur le genre“.

Participation à une discussion avec la commissaire tchèque aux droits de l’homme Klara Šimáčková Laurenčíková et le sénateur Ondřej Šimetka. 

Depuis 2019, nous organisons des marches pour les valeurs familiales traditionnelles. En novembre 2024, une parade aux lanternes „Family Pride“.

Nous apparaissons régulièrement dans les médias en ligne et régionaux.

2022

Appel „Le mariage pour tous est un précurseur du mariage plural, rejetez-le !“ (nombre d’appels envoyés : 40 154)

2021

Appel „ARRÊTEZ l’introduction de Barnevernet en République tchèque (ARRÊTEZ la loi autorisant le retrait d’enfants sans décision de justice).

Appel au rejet du projet de modification du code civil 89/2012 Coll. „Mariage pour tous“.

2020

Appel aux membres du gouvernement à rejeter la ratification de la Convention d’Istanbul (nombre d’appels envoyés : 72 670)

Pétition internationale Ordo Iuris contre l’adhésion de l’UE à la Convention d’Istanbul (pétition de 24 organisations pro-famille en Europe)

Pétition Internet pour l’ancrage constitutionnel du mariage en tant qu’union entre un homme et une femme et le rejet de la proposition de modification du code civil 89/2012 Coll.

2019

Demande d’enquête sur les activités et d’interdiction de la Fondation „Original Play

Demande de traduction et de publication du „Rapport explicatif de la Convention d’Istanbul publié par le Conseil de l’Europe“.

2018 

Pétition „Nous voulons préserver la famille traditionnelle, nous rejetons la ratification de la Convention d’Istanbul“.

Publication et activités promotionnelles

Nous publions des articles intéressants et des sujets importants liés à la politique familiale sur le site web et les réseaux sociaux de l’association. Nous publions également des articles dans la presse régionale (tirage jusqu’à 1,5 million d’exemplaires).

Activités de sensibilisation et d’éducation

Nous sensibilisons la population à la nécessité de préserver les valeurs familiales traditionnelles et la famille traditionnelle, c’est-à-dire l’union d’un homme et d’une femme. Notre travail consiste à informer la société lors de séminaires ou d’événements culturels et sociaux. Nous avons préparé un document pour répondre aux nombreuses demandes des parents, „Demande du représentant légal concernant la divulgation de la participation aux activités scolaires, périscolaires et extrascolaires organisées dans le cadre de l’éducation à l’école primaire/élémentaire“, qui aide les parents à être mieux informés sur les activités scolaires et extrascolaires auxquelles leur enfant participera, si elles sont organisées par l’école. 

Actions de pétition

Nous menons depuis longtemps une campagne active contre la ratification de la „Convention d’Istanbul“ et avons réussi à recueillir des milliers de signatures de pétition, que nous transmettons en permanence à la commission des pétitions de la Chambre des députés du Parlement de la République tchèque. 

Nous appelons à des débats publics

Pour atteindre nos objectifs, nous menons des campagnes qui clarifient nos positions et informent le public sur des faits qui sont souvent délibérément dissimulés ou cachés. 
 
 
Spain
Spain

La Asociación de la Familia Tradicional / Tradiční rodina z.s.

La Asociación de la Familia Tradicional se fundó en 2018 en respuesta a una agresiva campaña mundial dirigida por grupos de interés políticos, activistas y mediáticos. Estos grupos pretenden cambiar las actitudes y la mentalidad de la sociedad (como se recoge, por ejemplo, en el Convenio de Estambul), destruir la familia tradicional y pisotear su significado y sus valores. Los lazos familiares funcionales son una parte esencial y, sobre todo, un componente básico de una sociedad próspera y que funcione bien. Por lo tanto, la protección de la familia tradicional es absolutamente esencial. El objetivo de la Asociación de la Familia Tradicional es defender los valores probados sobre los que se construye nuestra sociedad.


Nuestro trabajo:


2024
 
 

Gracias a la presión que nosotros y otras organizaciones ejercimos sobre el poder legislativo, la propuesta original de modificación del Código Civil“, que equiparaba las uniones LGBT al „matrimonio“, incluidos los derechos sobre los hijos, no fue aprobada en la Asamblea Nacional. La institución del matrimonio permaneció intacta y sigue siendo exclusivamente una unión entre un hombre y una mujer. También se mantuvo la posición privilegiada de los cónyuges en la adopción de niños.

Llamamiento „Senadores, ¡rechazad la ratificación del Convenio de Estambul!“  (Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica), que consideramos un documento de ideología de género.


Número de llamamientos enviados: 146 286, la ratificación del Convenio de Estambul en la República Checa fue rechazada por el Senado el 25.1.2024.

Concierto benéfico para apoyar los valores de la familia tradicional y agradecer el rechazo de la ratificación.

2023

Pedir a los miembros del gobierno que rechacen la remisión de la ratificación del Convenio de Estambul (Convenio del Consejo de Europa sobre prevención de la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica), que es un documento de ideología de género.

Establecimiento de una cooperación con la organización internacional DAVIA, que reúne a asociaciones pro-familia de todo el mundo y de todos los continentes.

Petición de rechazo a la ratificación del Convenio de Estambul en el portal del Gobierno de la República Checa.

Seminario en la Cámara de Diputados sobre „Matrimonio para todos y el Convenio de Estambul“ (Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención de la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica en el contexto de la legislación prevista).

Traducción judicial de la exposición de motivos del Convenio de Estambul y transmisión a los responsables políticos de la República Checa.

Aparición en el programa de debate de los medios de comunicación públicos de la Televisión Checa en el programa de Michaela Jílková „Usted tiene la palabra“.

Debates con ciudadanos en varias ciudades de la República Checa.

Gira por 10 ciudades con la petición „Rechazad la ratificación del Convenio de Estambul, no soluciona la violencia contra las mujeres, es un fraude ideológico de género“.

Participación en un debate con la comisaria checa de Derechos Humanos, Klara Šimáčková Laurenčíková, y el senador Ondřej Šimetka.

Desde 2019 organizamos marchas por los valores familiares tradicionales. En noviembre de 2024 un desfile de farolillos „Orgullo familiar“.

Aparecemos regularmente en medios de comunicación online y regionales.

2022

Llamamiento „El matrimonio para todos es precursor del matrimonio plural, ¡recházalo!“ (número de llamamientos enviados: 40.154)

2021

Llamamiento „¡ STOP a la introducción de Barnevernet en la República Checa!“ (STOP a la ley que permite el traslado de niños sin una decisión judicial).

Llamamiento para que se rechace el proyecto de modificación del Código Civil 89/2012 Recop. „Matrimonio para todos“

2020

Llamamiento a los miembros del gobierno para que rechacen la ratificación del Convenio de Estambul (número de llamadas enviadas: 72 670)

Petición internacional Ordo Iuris contra la adhesión de la UE al Convenio de Estambul (petición de 24 organizaciones pro-familia en Europa)

Petición en Internet para el anclaje constitucional del matrimonio como unión entre un hombre y una mujer y rechazo de la propuesta de modificación del Código Civil 89/2012 Coll.

2019

Petición de investigación de las actividades y prohibición de la Fundación „Original Play

Solicitud de traducción y publicación del „Informe explicativo del Convenio de Estambul emitido por el Consejo de Europa“

2018 

Petición „Queremos preservar la familia tradicional, rechazamos la ratificación del Convenio de Estambul“


Actividades de publicación y promoción


Colocamos artículos de interés y temas importantes relacionados con la política familiar en la página web y las redes sociales de la asociación. También publicamos en la prensa regional (tirada de hasta 1,5 millones de ejemplares).

Actividades de divulgación y educación

Sensibilizamos sobre la necesidad de preservar los valores tradicionales de la familia y la familia tradicional, es decir, la unión de un hombre y una mujer. Nuestra labor consiste en informar a la sociedad en seminarios o actos culturales y sociales. Hemos preparado un documento para muchas peticiones de los padres, „Solicitud del representante legal de información sobre la participación en actividades escolares, extraescolares y extracurriculares organizadas en el marco de la educación en la escuela primaria/elemental“, que ayuda a los padres a estar mejor informados sobre las actividades escolares y extraescolares en las que participará su hijo, si las organiza la escuela.

Acciones de petición

Llevamos mucho tiempo haciendo campaña activamente contra la ratificación del „Convenio de Estambul“ y hemos conseguido reunir miles de firmas de petición, que remitimos continuamente a la Comisión de Peticiones de la Cámara de Diputados del Parlamento de la República Checa.

Convocamos debates públicos

Para lograr nuestros objetivos, llevamos a cabo campañas que aclaran nuestras posiciones y también informan al público sobre hechos que a menudo se les ocultan o se les ocultan deliberadamente.
 
 
Deutsch
Deutsch

Traditional Family Association / Tradiční rodina z.s.

Die Traditional Family Association wurde 2018 als Reaktion auf eine weltweite aggressive Kampagne von politischen, aktivistischen und medialen Interessengruppen gegründet. Diese Gruppen zielen darauf ab, die Einstellungen und die Mentalität der Gesellschaft zu ändern (wie z. B. in der Istanbul-Konvention festgelegt), die traditionelle Familie zu zerstören und ihre Bedeutung und Werte mit Füßen zu treten. Funktionierende Familienbande sind ein wesentlicher Bestandteil und vor allem ein Baustein einer gut funktionierenden und wohlhabenden Gesellschaft. Daher ist der Schutz der traditionellen Familie absolut notwendig. Das Ziel der Traditional Family Association ist es, die bewährten Werte zu verteidigen, auf denen unsere Gesellschaft aufgebaut ist. 

Unsere Arbeit:

2024

Dank des Drucks, den wir und andere Organisationen auf den Gesetzgeber ausgeübt haben, wurde der ursprüngliche Vorschlag zur Änderung des Zivilgesetzbuchs“, der LGBT-Verbindungen mit der Ehe“ gleichsetzte, einschließlich der Rechte auf Kinder, in der Nationalversammlung nicht angenommen. Die Institution der Ehe blieb unangetastet und ist nach wie vor ausschließlich eine Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau. Auch die privilegierte Stellung der Ehegatten bei der Adoption von Kindern wurde beibehalten.

Aufruf „Senatoren, lehnen Sie die Ratifizierung der Istanbul-Konvention ab!“  (Übereinkommen des Europarats zur Verhütung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt), das wir als geschlechtsideologisches Dokument betrachten.

Die Zahl der gesendeten Appelle: 146 286, die Ratifizierung der Istanbul-Konvention in der Tschechischen Republik wurde vom Senat am 25.1.2024 abgelehnt.

Benefizkonzert zur Unterstützung der Werte der traditionellen Familie und zum Dank für die Ablehnung der Ratifizierung.

2023

Aufruf an die Mitglieder der Regierung, die Vorlage zur Ratifizierung der Istanbul-Konvention (Übereinkommen des Europarates zur Verhütung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt), die ein geschlechterideologisches Dokument ist, abzulehnen.

Aufnahme der Zusammenarbeit mit der internationalen Organisation DAVIA, in der familienfreundliche Verbände aus aller Welt und allen Kontinenten zusammengeschlossen sind.

Petition zur Ablehnung der Ratifizierung der Istanbul-Konvention auf dem Portal der Regierung der Tschechischen Republik.

Seminar in der Abgeordnetenkammer zum Thema „Ehe für alle und die Istanbul-Konvention“ (Übereinkommen des Europarates zur Verhütung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt im Rahmen der geplanten Gesetzgebung).

Juristische Übersetzung der Begründung der Istanbul-Konvention und Übermittlung an die politischen Entscheidungsträger der Tschechischen Republik.

Auftritt im Diskussionsprogramm der öffentlichen Medien des Tschechischen Fernsehens in der Sendung „Sie haben das Wort“ von Michaela Jílková.

Diskussionen mit Bürgern in mehreren Städten der Tschechischen Republik.

Tournee durch 10 Städte mit der Petition „Lehnt die Ratifizierung der Istanbul-Konvention ab, sie löst die Gewalt gegen Frauen nicht, sie ist ein ideologischer Gender-Betrug“.

Teilnahme an einer Diskussion mit der tschechischen Menschenrechtsbeauftragten Klara Šimáčková Laurenčíková und Senator Ondřej Šimetka. 

Seit 2019 veranstalten wir Märsche für traditionelle Familienwerte. Im November 2024 einen Laternenumzug „Family Pride“.

Wir erscheinen regelmäßig in Online- und regionalen Medien.

2022

Appell „Die Ehe für alle ist ein Vorläufer der Mehrehe, lehnen Sie sie ab!“ (Anzahl der verschickten Appelle: 40.154)

2021

Aufruf „STOPPEN Sie die Einführung von Barnevernet in der Tschechischen Republik! (STOPPEN Sie das Gesetz, das die Wegnahme von Kindern ohne Gerichtsbeschluss erlaubt.)

Aufruf zur Ablehnung des Entwurfs zur Änderung des Zivilgesetzbuches 89/2012 Slg. „Ehe für alle“

2020

Aufruf an die Mitglieder der Regierung, die Ratifizierung der Istanbul-Konvention abzulehnen (Anzahl der gesendeten Anrufe: 72 670)

Internationale Petition Ordo Iuris gegen den EU-Beitritt zur Istanbul-Konvention (Petition von 24 familienfreundlichen Organisationen in Europa)

Internet-Petition für die verfassungsrechtliche Verankerung der Ehe als Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau und Ablehnung des Vorschlags zur Änderung des Zivilgesetzbuchs 89/2012 Slg.

2019

Antrag auf Untersuchung der Aktivitäten und Verbot der Stiftung „Original Play“.

Antrag auf Übersetzung und Veröffentlichung des vom Europarat herausgegebenen „Erläuternden Berichts zur Istanbul-Konvention“.

2018 

Petition „Wir wollen die traditionelle Familie bewahren, wir lehnen die Ratifizierung der Istanbul-Konvention ab“

Veröffentlichungen und Werbeaktivitäten

Wir veröffentlichen interessante Artikel und wichtige familienpolitische Themen auf der Website und in den sozialen Netzwerken des Verbandes. Wir veröffentlichen auch in der regionalen Presse (Auflage bis zu 1,5 Millionen).

Öffentlichkeitsarbeit und Bildungsaktivitäten

Wir schärfen das Bewusstsein für die Notwendigkeit, traditionelle Familienwerte und die traditionelle Familie, d. h. die Verbindung von Mann und Frau, zu erhalten. Unsere Arbeit besteht darin, die Gesellschaft auf Seminaren oder kulturellen und gesellschaftlichen Veranstaltungen zu informieren. Für viele Anfragen von Eltern haben wir ein Dokument vorbereitet, „Antrag des gesetzlichen Vertreters auf Auskunft über die Teilnahme an schulischen und außerschulischen Aktivitäten, die im Rahmen der Ausbildung in der Grund-/Grundschule organisiert werden“, das den Eltern hilft, besser darüber informiert zu sein, an welchen schulischen und außerschulischen Aktivitäten ihr Kind teilnehmen wird, wenn sie von der Schule organisiert werden. 

Petitionsaktionen

Wir führen seit langem eine aktive Kampagne gegen die Ratifizierung der „Istanbul-Konvention“ und konnten Tausende von Petitionsunterschriften sammeln, die wir kontinuierlich an den Petitionsausschuss der Abgeordnetenkammer des Parlaments der Tschechischen Republik weiterleiten. 

Wir rufen zu öffentlichen Diskussionen auf

Um unsere Ziele zu erreichen, führen wir Kampagnen durch, die unsere Positionen verdeutlichen und die Öffentlichkeit über Fakten informieren, die ihr oft absichtlich vorenthalten oder verheimlicht werden.

 
 
Hungarian
Hungarian

Hagyományos Család Egyesületet / Tradiční rodina z.s.

A Hagyományos Család Egyesületet 2018-ban alapították, válaszul a politikai, aktivista és média érdekcsoportok által vezetett globális agresszív kampányra. E csoportok célja a társadalom szemléletének és mentalitásának megváltoztatása (ahogyan azt például az Isztambuli Egyezmény is kimondja), a hagyományos család elpusztítása, értelmének és értékeinek lábbal tiprása. A funkcionális családi kötelékek egy jól működő és virágzó társadalom alapvető részét és mindenekelőtt építőkövét képezik. Ezért a hagyományos család védelme elengedhetetlenül fontos. A Hagyományos Család Egyesület célja, hogy megvédje azokat a bevált értékeket, amelyekre társadalmunk épül. 


A mi munkánk:


2024

Az általunk és más szervezetek által a törvényhozásra gyakorolt nyomásnak köszönhetően az Országgyűlésben nem fogadták el a Polgári Törvénykönyv módosítására vonatkozó eredeti javaslatot“, amely az LMBT-szövetségeket a „házassággal“ tette egyenlővé, beleértve a gyermekekhez való jogokat is. A házasság intézménye érintetlen maradt, és továbbra is kizárólag egy férfi és egy nő közötti szövetség marad. A házastársak kiváltságos helyzetét a gyermekek örökbefogadásában is fenntartották.

Felhívás: „Szenátorok, utasítsák el az Isztambuli Egyezmény ratifikálását!“  (Európa Tanács egyezménye a nők elleni erőszak és a családon belüli erőszak megelőzéséről), amelyet genderideológiai dokumentumnak tartunk.

A beküldött felhívások száma: 146 286, az Isztambuli Egyezmény csehországi ratifikálását a Szenátus 2024.1.25-én elutasította.

Jótékonysági koncert a hagyományos család értékeinek támogatására és a ratifikáció elutasításának megköszönésére.

2023

Felhívás a kormány tagjaihoz, hogy utasítsák el az Isztambuli Egyezmény (Európa Tanács egyezménye a nők elleni erőszak és a családon belüli erőszak megelőzéséről) ratifikálásának előterjesztését, amely egy gender ideológiai dokumentum.

Együttműködés kialakítása a DAVIA nemzetközi szervezettel, amely a világ minden tájáról és minden kontinensről származó családbarát egyesületeket tömöríti.

Petíció az Isztambuli Egyezmény ratifikálásának elutasítása érdekében a Cseh Köztársaság kormányának portálján.

Szeminárium a képviselőházban a „Házasságot mindenkinek és az Isztambuli Egyezmény“ (az Európa Tanács egyezménye a nők elleni erőszak és a családon belüli erőszak megelőzéséről a tervezett jogalkotás keretében) témakörben.

Az Isztambuli Egyezmény indokolásának bírósági fordítása és továbbítása a Cseh Köztársaság politikai döntéshozóinak.

Megjelenés a Cseh Televízió közmédia vitaműsorában Michaela Jílková „Öné a szó“ című műsorában.

A Cseh Köztársaság több városában a polgárokkal folytatott megbeszélések.

Tíz várost érintő körút „Utasítsuk el az Isztambuli Egyezmény ratifikálását, nem oldja meg a nők elleni erőszakot, ez egy ideológiai nemi csalás“ című petícióval.

Részvétel a cseh emberi jogi biztossal, Klara Šimáčková Laurenčíkovával és Ondřej Šimetka szenátorral folytatott megbeszélésen. 

2019 óta szervezünk felvonulásokat a hagyományos családi értékekért. Novemberben 2024-ben a „Family Pride“ lámpás felvonulást.

Rendszeresen megjelenünk az online és a regionális médiában.


2022


Felhívás: „A házasság mindenkinek a többnejűség előfutára, utasítsuk el!“ (a kiküldött felhívások száma: 40 154)


2021


Felhívás „ÁLLÍTSUK MEG a Barnevernet bevezetését a Cseh Köztársaságban!“ (ÁLLÍTSUK MEG a gyermekek bírósági döntés nélküli elvételét lehetővé tevő törvényt.)

Felhívás a Polgári Törvénykönyv módosításának tervezetének elutasítására 89/2012 Coll. „Házasságot mindenkinek!“

2020

Felhívás a kormány tagjaihoz, hogy utasítsák el az Isztambuli Egyezmény ratifikálását (elküldött felhívások száma: 72 670).

Nemzetközi petíció Ordo Iuris az EU Isztambuli Egyezményhez való csatlakozása ellen (24 családpárti európai szervezet petíciója).

Internetes petíció a házasságnak mint egy férfi és egy nő közötti szövetségnek az alkotmányban való rögzítéséért és a Polgári Törvénykönyv módosítására irányuló javaslat elutasításáért 89/2012 Coll.

2019

Az „Original Play“ Alapítvány tevékenységének kivizsgálására és betiltására irányuló kérelem

Az Európa Tanács által kiadott „Az Isztambuli Egyezmény magyarázó jelentése“ lefordítására és közzétételére irányuló kérelem.

2018 

Petíció „Meg akarjuk őrizni a hagyományos családot, elutasítjuk az Isztambuli Egyezmény ratifikálását“

Kiadványok és promóciós tevékenységek


Érdekes cikkeket és a családpolitikával kapcsolatos fontos témákat helyezünk el az egyesület honlapján és közösségi hálózatain. Emellett nyomtatásban is publikálunk a regionális sajtóban (példányszámuk eléri a 1,5 milliót).

Ismeretterjesztő és oktatási tevékenységek


Felhívjuk a figyelmet a hagyományos családi értékek és a hagyományos család, azaz egy férfi és egy nő szövetségének megőrzésére. Munkánk a társadalom szemináriumokon vagy kulturális és társadalmi rendezvényeken történő tájékoztatásából áll. Számos szülői megkeresésre elkészítettünk egy dokumentumot, „A törvényes képviselő kérelme az iskolai, tanórán kívüli és iskolán kívüli, az általános/elemi iskolai oktatás keretében szervezett iskolai tevékenységekben való részvételre vonatkozó tájékoztatásra“, amely segít a szülőknek abban, hogy jobban tájékozódjanak arról, hogy gyermekük milyen iskolai és tanórán kívüli tevékenységekben vesz részt, ha az iskola szervezi őket. 


Petíciós akciók


Hosszú ideje aktívan kampányolunk az „Isztambuli Egyezmény“ ratifikálása ellen, és több ezer petíciós aláírást sikerült összegyűjtenünk, amelyeket folyamatosan továbbítunk a Cseh Köztársaság parlamentjének képviselőháza Petíciós Bizottságának. 


Nyilvános vitákra hívunk fel


Céljaink elérése érdekében olyan kampányokat folytatunk, amelyek tisztázzák álláspontjainkat, és tájékoztatjuk a nyilvánosságot olyan tényekről is, amelyeket gyakran szándékosan elhallgatnak vagy eltitkolnak előlük.
 
 
Polish
Polish

 

Stowarzyszenie Tradycyjnej Rodziny / Tradiční rodina z.s.

<

Stowarzyszenie Tradycyjnej Rodziny zostało założone w 2018 roku w odpowiedzi na globalną agresywną kampanię prowadzoną przez polityczne, aktywistyczne i medialne grupy interesu. Grupy te mają na celu zmianę postaw i mentalności społeczeństwa (jak stwierdzono na przykład w Konwencji Stambulskiej), zniszczenie tradycyjnej rodziny i podeptanie jej znaczenia i wartości. Funkcjonalne więzi rodzinne są istotną częścią, a przede wszystkim budulcem dobrze funkcjonującego i prosperującego społeczeństwa. Dlatego ochrona tradycyjnej rodziny jest absolutnie niezbędna. Celem Stowarzyszenia Tradycyjnej Rodziny jest obrona sprawdzonych wartości, na których zbudowane jest nasze społeczeństwo. 


Nasza praca:


2024

Dzięki naciskom wywieranym przez nas i inne organizacje na ustawodawcę, pierwotna propozycja zmiany kodeksu cywilnego, która zrównywała związki LGBT z „małżeństwem“, w tym prawa do dzieci, nie została przyjęta przez Zgromadzenie Narodowe. Instytucja małżeństwa pozostała nienaruszona i pozostaje wyłącznie związkiem kobiety i mężczyzny. Utrzymano również uprzywilejowaną pozycję małżonków w adopcji dzieci.

Apel „Senatorowie, odrzućcie ratyfikację Konwencji Stambulskiej!“  (Konwencja Rady Europy o zapobieganiu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej), którą uważamy za dokument ideologiczny gender.

Liczba wysłanych apeli: 146 286, ratyfikacja Konwencji Stambulskiej w Czechach została odrzucona przez Senat w dniu 25.1.2024 r.

Koncert dobroczynny wspierający wartości tradycyjnej rodziny i dziękujący za odrzucenie ratyfikacji.

2023

Wezwanie członków rządu do odrzucenia wniosku o ratyfikację Konwencji Stambulskiej (Konwencja Rady Europy o zapobieganiu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej), która jest dokumentem ideologicznym gender.

Nawiązanie współpracy z międzynarodową organizacją DAVIA, zrzeszającą stowarzyszenia prorodzinne z całego świata i ze wszystkich kontynentów.

Petycja o odrzucenie ratyfikacji Konwencji Stambulskiej na portalu rządu Republiki Czeskiej.

Seminarium w Izbie Poselskiej na temat „Małżeństwo dla wszystkich i Konwencja Stambulska“ (Konwencja Rady Europy o zapobieganiu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej w kontekście planowanego ustawodawstwa).

Tłumaczenie sądowe uzasadnienia Konwencji Stambulskiej i przekazanie go decydentom politycznym Republiki Czeskiej.

Wystąpienie w programie dyskusyjnym mediów publicznych Telewizji Czeskiej w programie Michaeli Jílkovej „Masz głos“.

Dyskusje z obywatelami w kilku miastach Republiki Czeskiej.

Objazd 10 miast z petycją „Odrzuć ratyfikację Konwencji Stambulskiej, nie rozwiązuje ona problemu przemocy wobec kobiet, jest ideologicznym oszustwem genderowym“.

Udział w dyskusji z czeską komisarz ds. praw człowieka Klarą Šimáčkovą Laurenčíkovą i senatorem Ondřejem Šimetką. 

Od 2019 roku organizujemy marsze na rzecz tradycyjnych wartości rodzinnych. W listopadzie 2024 r. odbędzie się parada lampionów „Family Pride“.

Regularnie pojawiamy się w mediach internetowych i regionalnych.

2022

Apel „Małżeństwo dla wszystkich jest prekursorem małżeństwa w liczbie mnogiej, odrzuć je!“ (liczba wysłanych apeli: 40 154)

2021

Apel „STOP wprowadzeniu Barnevernet w Republice Czeskiej! (STOP ustawie zezwalającej na odbieranie dzieci bez decyzji sądu).

Wezwanie do odrzucenia projektu nowelizacji kodeksu cywilnego 89/2012 Coll. „Małżeństwo dla wszystkich“.

2020

Wezwanie członków rządu do odrzucenia ratyfikacji Konwencji Stambulskiej (liczba wysłanych wezwań: 72 670)

Międzynarodowa petycja Ordo Iuris przeciwko przystąpieniu UE do Konwencji Stambulskiej (petycja 24 organizacji prorodzinnych w Europie)

Petycja internetowa na rzecz konstytucyjnego umocowania małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny oraz odrzucenia propozycji nowelizacji kodeksu cywilnego 89/2012 Dz.

2019

Wniosek o zbadanie działalności i delegalizację Fundacji „Original Play“

Wniosek o przetłumaczenie i publikację „Raportu wyjaśniającego do Konwencji Stambulskiej wydanego przez Radę Europy“

2018 

Petycja „Chcemy zachować tradycyjną rodzinę, odrzucamy ratyfikację Konwencji Stambulskiej“

Publikacje i działania promocyjne

Umieszczamy interesujące artykuły i ważne tematy związane z polityką rodzinną na stronie internetowej i portalach społecznościowych stowarzyszenia. Publikujemy również w prasie regionalnej (nakład do 1,5 mln).

Działania informacyjne i edukacyjne

Podnosimy świadomość potrzeby zachowania tradycyjnych wartości rodzinnych i tradycyjnej rodziny, tj. związku kobiety i mężczyzny. Nasza praca polega na informowaniu społeczeństwa podczas seminariów lub wydarzeń kulturalnych i społecznych. Na liczne prośby rodziców przygotowaliśmy dokument „Wniosek przedstawiciela ustawowego o ujawnienie informacji o udziale w zajęciach szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych organizowanych w ramach kształcenia w szkole podstawowej/elementarnej“, który pomaga rodzicom być lepiej poinformowanym o tym, w jakich zajęciach szkolnych i pozaszkolnych będzie uczestniczyć ich dziecko, jeśli będą one organizowane przez szkołę. 

Działania w ramach petycji

Od dłuższego czasu prowadzimy aktywną kampanię przeciwko ratyfikacji „Konwencji Stambulskiej“ i udało nam się zebrać tysiące podpisów pod petycjami, które stale przekazujemy do Komisji Petycji Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej. 

Wzywamy do publicznych dyskusji

Aby osiągnąć nasze cele, prowadzimy kampanie, które wyjaśniają nasze stanowiska, a także informują opinię publiczną o faktach, które często są przed nią celowo ukrywane.
 
 
 
 
Russian
Russian

Ассоциация „Традиционная семья“ / Tradiční rodina z.s.

Ассоциация „Традиционная семья“ была создана в 2018 году в ответ на глобальную агрессивную кампанию, которую ведут политические, активистские и медийные группы интересов. Эти группы стремятся изменить взгляды и менталитет общества (о чем, например, говорится в Стамбульской конвенции), разрушить традиционную семью и растоптать ее смысл и ценности. Функциональные семейные узы являются неотъемлемой частью и, прежде всего, составной частью хорошо функционирующего и процветающего общества. Поэтому защита традиционной семьи абсолютно необходима. Цель Ассоциации традиционной семьи – защищать проверенные временем ценности, на которых построено наше общество. 

Наша работа:

2024

Благодаря давлению, которое мы и другие организации оказывали на законодательные органы, первоначальное предложение о внесении изменений в Гражданский кодекс“, приравнивавшее ЛГБТ-союзы к „браку“, включая права на детей, не было принято Национальной ассамблеей. Институт брака остался нетронутым и остается исключительно союзом между мужчиной и женщиной. Привилегированное положение супругов при усыновлении детей также было сохранено.

Призыв „Сенаторы, отклоните ратификацию Стамбульской конвенции!“  (Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия), которую мы считаем гендерно-идеологическим документом.

Количество отправленных обращений: 146 286, ратификация Стамбульской конвенции в Чехии была отклонена Сенатом 25.1.2024.

Благотворительный концерт в поддержку ценностей традиционной семьи и в знак благодарности за отказ от ратификации.

2023

Призыв к членам правительства отклонить передачу вопроса о ратификации Стамбульской конвенции (Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия), которая является гендерным идеологическим документом.

Установление сотрудничества с международной организацией DAVIA, объединяющей просемейные ассоциации со всего мира и со всех континентов.

Петиция за отказ от ратификации Стамбульской конвенции на портале Правительства Чешской Республики.

Семинар в Палате депутатов на тему „Брак для всех и Стамбульская конвенция“ (Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия в контексте планируемого законодательства).

Судебный перевод пояснительного меморандума Стамбульской конвенции и передача его политикам Чешской Республики.

Выступление в дискуссионной программе общественных СМИ Чешского телевидения в программе Михаэлы Йилковой „Вам слово“.

Беседы с гражданами в нескольких городах Чешской Республики.

Турне по 10 городам с петицией „Откажитесь от ратификации Стамбульской конвенции, она не решает проблему насилия в отношении женщин, это идеологический гендерный обман“.

Участие в дискуссии с уполномоченным по правам человека в Чехии Кларой Шимачковой Лауренчиковой и сенатором Ондржеем Шиметкой. 

С 2019 года мы организуем марши за традиционные семейные ценности. В ноябре 2024 года состоится парад фонарей „Семейная гордость“.

Мы регулярно появляемся в онлайн и региональных СМИ.

2022

Обращение „Брак для всех – предвестник многоженства, отвергайте его!“ (количество отправленных обращений: 40 154)

2021

Призыв „ОСТАНОВИТЕ введение Барневернета в Чехии!“ (ОСТАНОВИТЕ закон, разрешающий изымать детей без решения суда).

Призыв к отклонению проекта поправки к Гражданскому кодексу 89/2012 Сб. „Брак для всех“

2020

Призыв к членам правительства отклонить ратификацию Стамбульской конвенции (количество отправленных звонков: 72 670)

Международная петиция Ordo Iuris против присоединения ЕС к Стамбульской конвенции (петиция 24 про-семейных организаций в Европе)

Интернет-петиция за конституционное закрепление брака как союза между мужчиной и женщиной и отклонение предложения о внесении изменений в Гражданский кодекс 89/2012 Coll.

2019

Запрос на расследование деятельности и запрет фонда „Оригинальная игра“

Просьба о переводе и публикации „Пояснительного доклада Стамбульской конвенции, изданного Советом Европы“

2018 

Петиция „Мы хотим сохранить традиционную семью, мы отвергаем ратификацию Стамбульской конвенции“

Публикации и рекламная деятельность

Мы размещаем интересные статьи и важные темы, связанные с семейной политикой, на сайте и в социальных сетях ассоциации. Мы также публикуем печатные материалы в региональной прессе (тираж до 1,5 млн).

Просветительская и образовательная деятельность

Мы проводим разъяснительную работу о необходимости сохранения традиционных семейных ценностей и традиционной семьи, то есть союза мужчины и женщины. Наша работа заключается в информировании общества на семинарах, культурных и общественных мероприятиях. По многочисленным запросам родителей мы подготовили документ „Запрос законного представителя о раскрытии информации об участии в школьных, внеклассных и внешкольных мероприятиях, организуемых в рамках обучения в начальной/основной школе“, который помогает родителям быть лучше информированными о том, в каких школьных и внешкольных мероприятиях будет участвовать их ребенок, если их организует школа. 

Петиционные действия

Мы уже давно ведем активную кампанию против ратификации „Стамбульской конвенции“ и успели собрать тысячи подписей под петицией, которые мы постоянно передаем в Комитет по петициям Палаты депутатов Парламента Чешской Республики. 

Мы призываем к общественным дискуссиям

Для достижения наших целей мы проводим кампании, которые разъясняют нашу позицию, а также информируют общественность о фактах, которые часто намеренно скрываются или утаиваются от нее.